Eks­per­ter: Sø­ren Pinds ’ ma­ste- sug’ er for lang­somt

BT - - NYHEDER -

OVER­VÅG­NING Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har ved fle­re lej­lig­he­der hæv­det på so­ci­a­le me­di­er, at po­li­ti­et mu­lig­vis kun­ne ha­ve på­gre­bet ger­nings­man­den til sid­ste års an­greb mod blandt an­det Kr­udt­tøn­den i Kø­ben­havn, hvis po­li­ti­et hav­de haft bed­re mu­lig­hed for at over­vå­ge in­ter­net­tet. Der­med kun­ne po­li­ti­et alt­så po­ten­ti­elt ha­ve på­gre­bet ger­nings­man­den Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in, in­den han nå­e­de at dræ­be en vagt uden for sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Men fle­re eks­per­ter sår over for In­for­ma­tion tvivl om, hvor­vidt det er mu­ligt at bru­ge den over­våg­nings­me­to­de, som po­li­ti­et og ju­stits­mi­ni­ste­ren øn­sker, så hur­tigt og ef­fek­tivt.

Ar­gu­men­tet fra Rigs­po­li­ti­et og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ly­der, at hvis in­ter­ne­tover­våg­nin­gen hav­de ek­si­ste­ret, kun­ne de po­ten­ti­elt ha­ve ana­ly­se­ret sig frem til, at ger­nings­man­den hav­de en mo­bil­te­le­fon, som kun kun­ne bru­ges til at gå på net­tet.

Me­to­den kal­des in­ter­nt i po­li­ti­et ’ ma­ste- sug’ og hand­ler om at ud­træk­ke og ana­ly­se­re op­lys­nin­ger om al­le mo­bil­te­le­fo­ner, der i et be­stemt tids­rum har væ­ret knyt­tet til en mo­bil­mast.

Men det hol­der ik­ke, vur­de­rer Jørn Holm- Pe­der­sen, der tid­li­ge­re har ar­bej­det i po­li­ti­et. Han ar­bej­de­de indtil 2010 med blandt an­det ma­ste­o­p­lys­nin­ger og har i prak­sis selv ana­ly­se­ret da­ta fra brug af me­to­den ’ ma­stesug’. En nål i høstak­ken » Min bed­ste vur­de­ring er, at de ik­ke vil­le kun­ne ha­ve fun­det ud af det. Vi snak­ker jo om ti­mer her, « si­ger han med hen­vis­ning til den tid, der gik mel­lem an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og det ved sy­na­go­gen.

Po­li­ti­et hav­de un­der ot­te ti­mer, fra det tids­punkt po­li­ti­et ind­hen­te­de op­lys­nin­ger fra te­le­sel­ska­ber­ne, til der blev meldt om skud ved sy­na­go­gen, vi­ser myn­dig­he­der­nes egen eva­lu­e­rings­rap­port.

Te­le­eks­pert Tor­ben Ru­ne ken­der og­så tek­nik­ken bag ’ ma­ste- sug’. Han er li­ge­le­des skep­tisk.

» Det er som at fin­de en nål i en høstak, « si­ger han til In­for­ma­tion.

Sø­ren Pind hen­vi­ser i et skrift­ligt svar til avi­sen til, at det ’ ta­ler for sig selv’, når po­li­ti­et si­ger, at de kun­ne ha­ve haft gavn af en bed­re in­ter­ne­tover­våg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.