VI­DEN­SKAB. DK Hu­den afslører po­li­tisk hold­ning

BT - - NYHEDER -

Støt­ter du et po­li­tisk par­ti gen­nem ty kt og ty ndt? Så kan det mu­lig­vis må­les på din hud. Per­so­ner, hvis hold­nin­ger til po­li­ti­ske for­slag er mest på­vir­ke­de af, hvem der er af­sen­de­ren, får en de­ci­de­ret fy­si­o­lo­gisk re­ak­tion og be­gyn­der at sve­de ved sy­net af bå­de de­res eget par­tis logo og kon­kur­ren­tens logo. Det for­tæl­ler for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die.

» Den fø­lel­ses­mæs­si­ge re­ak­tion er med til at gø­re, at po­li­ti­ske for­slag vir­ker me­re for­nuft ige, når de kom­mer fra et par­ti, del­ta­ger­ne kan li­de, « si­ger Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen, pro­fes­sor på In­sti­tut for Statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Re­sul­ta­tet pe­ger på, at folk re­a­ge­rer på po­li­tik med fø­lel­ser­ne i for­skel­lig grad, me­ner den dan­ske for­sker. Far­ver vo­res vur­de­rin­ger » Par­tipo­li­tik går ind og hi­ver fat i sam­me psy­ko­lo­gi­ske fæ­no­me­ner som ek­sem­pel­vis sport og ak­ti­ve­rer dis­se fø­lel­ser i me­re el­ler min­dre grad hos folk. Det far­ver de­res vur­de­ring af si­tu­a­tio­nen, « si­ger Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen. Re­sul­ta­tet hæn­ger sam­men med vo­res evo­lu­tio­næ­re be­hov for at til­hø­re en grup­pe.

Vo­res for­fædre le­ve­de i grup­per gen­nem mil­li­o­ner af år, hvor det har væ­ret en for­del, hvis de ar­bej­de­de sam­men og kun­ne sto­le på hin­an­den, for­kla­rer Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen.

Un­ge, der spil­ler fem ti­mers com­pu­ter­spil el­ler me­re om ugen, er bed­re end de­res kam­me­ra­ter til en­gelsk, kon­klu­de­rer sven­ske for­ske­re fra Karlstads Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.