Per­son­lig­hed af­gør ka­rak­te­rer

BT - - NYHEDER -

Din per­son­lig­hed har stor be­tyd­ning for, om du som stu­de­ren­de dum­per el­ler be­står fa­ge­ne på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor for­sker­ne har an­vendt per­son­lig­hed­s­teste­ren på de stu­de­re­de. Det vi­ste sig, at der er stor for­skel på, hvil­ke per­son­lig­heds­træk stu­di­er­ne be­løn­ner. For ek­sem­pel gi­ver åben­hed bed­re ka­rak­te­rer på statskund­skab, mens det på jura er ne­ga­tivt med for me­gen åben­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.