Den fræk­ke dreng i bank­sek­to­ren

BT - - NAVNE -

bru­ger af det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Vi­ser over­skud Udadtil frem­står han al­tid smi­len­de og med et over­skud, der sig­na­le­rer, at der er et sim­pelt svar på al­le spørgs­mål, og at det he­le i øv­rigt er li­ge­til. Men man skal ik­ke la­de sig nar­re. Den øko­nom­ud­dan­ne­de An­ders Dam er snu, al­tid vel­for­be­redt og gør næp­pe man­ge ting uden en hen­sigt.

Han er ik­ke ban­ge for at ka­ste sig ud i sto­re op­gør med kon­kur­ren­ter­ne. Som da sam­ar­bejds­part­ne­ren To­tal­kre­dit blev for tung at dan­se med, og An­ders Dam i ste­det køb­te sit eget re­al­kre­di­tin­sti­tut i form af BRFkre­dit.

Krig­ser­klæ­rin­gen mod Nykredit, der ejer To­tal­kre­dit, var en modig be­slut­ning, der i dag ser ud til at ha­ve til­ført Jy­ske Bank nye sto­re kræf­ter og ce­men­te­ret po­si­tio­nen som tred­je­stør­ste bank­kon­cern, mens Nykredit kæm­per med ka­pi­tal­pro­ble­mer og vre­de kun­der. Ramt af rets­sa­ger Vre­de og mod­stand har An­ders Dam og­så op­le­vet. Ban­ken kom el­lers gen­nem fi nanskri­sen uden væ­sent­li­ge skram­mer. Et ud­stedt in­ve­ste­rings­pro­dukt gav en ræk­ke kun­der tab og før­te til rets­sa­ger, som iføl­ge kri­ti­ke­re blev hånd­te­ret for­kert af An­ders Dam. Om­vendt kan han hæft e sig ved - og det gør han - at Jy­ske Bank un­der fi nanskri­sen kla­re­de skæ­re­ne selv, og der­for ik­ke hav­de brug for stats­li­ge ga­ran­ti­er i mil­li­ard­klas­sen som f. eks. Dan­ske Bank.

Stør­ste off ent­li­ge kri­tik ram­te ham og Jy­ske Bank, da DR be­skyld­te Jy­ske Bank for med­vir­ken til skat­tesvin­del i skat­te­ly. Ban­kens ima­ge led et stort knæk, men An­ders Dam und­skyld­te al­drig, for han me­ner ik­ke, at ban­ken har gjort no­get for­kert. Eft er­føl­gen­de blev DR da og­så kri­ti­se­ret af Pres­se­næv­net for at und­la­de væ­sent­li­ge op­lys­nin­ger i dæk­nin­gen af sa­gen.

An­ders Dam har in­gen pla­ner om at la­de sig pen­sio­ne­re fo­re­lø­big. Han er glad for li­vet, fa­mi­li­en, job­bet og sit go­de hel­bred, si­ger han.

Han bor i Sil­ke­borg med hu­stru­en Sus­an­ne og har to børn. I fri­ti­den læ­ser han bø­ger en­ten hjem­me el­ler i som­mer­hu­set, li­ge­som han ser fod­bold og hånd­bold i bå­de Sil­ke­borg og Her­ning, hvor Jy­ske Bank er ho­ved­sponsor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.