Dan­mark får en rum­lov

BT - - TV/RADIO -

LOV­FOR­SLAG Det yd­re rum er en juri­disk gråzo­ne for dansk rum­forsk­ning.

Det me­ner vi­den­skabs­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ( V), der her midt i en tid med no­get så jord­nært som po­li­tisk kri­se og strid om kvæl­sto­f­ud­led­ning har frem­sat et lov­for­slag, der skal ’ fast­læg­ge ram­mer­ne for, at dan­ske ak­ti­vi­te­ter i det yd­re rum fin­der sted på et re­gu­le­ret og sik­ker­heds­mæs­sigt be­tryg­gen­de grund­lag’.

Fle­re dan­ske virk­som­he­der og in­sti­tu­tio­ner ret­ter blik­ket mod det uen­de­li­ge, og der­for er der me­re end no­gen­sin­de be­hov for at få en dansk lov­giv­ning på plads, der ræk­ker 100 ki­lo­me­ter el­ler læn­ge­re ud i rum­met.

Der­til kom­mer, at Dan­mark til­ba­ge i 1960er­ne og 1970er­ne un­der­skrev en ræk­ke FN- trak­ta­ter, som bl. a. for­plig­te­de lan­det til at få en rum­lov, hvis det skul­le bli­ve en rum-

VEJ­RET I DAG

fart­s­na­tion, så­dan som det er ble­vet i dag.

Iføl­ge Es­ben Lun­de Lar­sen ’ bli­ver dan­ske virk­som­he­der og uni­ver­si­te­ter me­re ak­ti­ve in­den for det her felt, og de har øn­sket en lov­giv­nings­mæs­sig af­kla­ring’.

» Der har ik­ke væ­ret en lov­ning, og det får vi så nu, « si­ger han og for­bin­der den med, at re­ge­rin­gen har in­ve­ste­ret 15 mil­li­o­ner kro­ner i at få ud­ar­bej­det en na­tio­nal rum­stra­te­gi i år. Glæ­de i rum­fart­sin­du­stri­en Lov­for­sla­get imø­de­kom­mer et stort be­hov blandt virk­som­he­der som Goms­pa­ce i Aal­borg, be­kræf­ter Ni­els Buus. Goms­pa­ce pro­du­ce­rer og eks­por­te­rer så­kald­te na­no­sa­tel­lit­ter på op til 12 ki­lo til 45 lan­de og har indtil vi­de­re og­så op­sendt tre sa­tel­lit­ter selv. Den se­ne­ste i for­bin­del­se med astro­naut An­dreas Mo­gen­sens ru­me­ven­tyr. Goms­pa­ce er snart klar til at op­sen­de end­nu en sa­tel­lit.

Sa­tel­lit­ter­ne bli­ver op­sendt med ra­ket­ter, og ope­ra­tø­rer­ne for­lan­ger iføl­ge Ni­els Buus do­ku­men­ta­tion for, at der føl­ger en slags dansk juri­disk an­svar med dem.

» Indtil vi­de­re har vi kun­net kla­re det med et brev, ef­ter at vi har væ­ret rundt i mi­ni­ste­ri­er­ne, « for­kla­rer han.

» Ja, og nu får vi så en lov, hvil­ket gør det no­get let­te­re for os at dri­ve for­ret­ning, « si­ger Ni­els Buus.

Han for­kla­rer, at virk­som­he­dens sa­tel­lit­ter i dag kun er for­sik­ret i for­bin­del­se med op­sen­del­se. Ik­ke, når de er op­pe i kredsløb. Han for­ven­ter, at en rum­lov vil be­skæf­ti­ge sig med net­op for­sik­rings­ansvar ude i rum­met.

» Vi er spændt på, hvor­dan det en­der, og i hvil­ken grad det kom­mer til at på­vir­ke os kom­merci­elt, « si­ger han.

Iføl­ge di­rek­tø­ren er Goms­pa­ce en virk­som­hed i vækst, der vil kom­me til at sæl­ge man­ge sa­tel­lit­ter og selv op­sen­de end­nu fle­re af dem i frem-

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

ti­den. De ko­ster ty­pisk mel­lem ti og 15 mil­li­o­ner kro­ner, og blandt kun­der­ne er uni­ver­si­te­ter, myn­dig­he­der og trans­portvirk­som­he­der. Goms­pa­ces sa­tel­lit­ter bli­ver bl. a. brugt til jor­dob­ser­va­tio­ner og til at tra­cke fly­trans­pon­de­re. Ord­ne­de for­hold – med re­gi­ster Iføl­ge di­rek­tør i rum­forsk­nings­virk­som­he­den Ra­di­o­lab Con­sul­ting Flem­m­ing Han­sen vil en rum­lov gi­ve det, han kal­der ’ ord­ne­de for­hold’ og in­de­bæ­re, at Dan­mark får et na­tio­nalt rum­re­gi­ster.

» El­lers er det lidt som at kø­re i bil uden num­mer­pla­de. Det kan man godt gø­re, men egent­lig er det ik­ke lov­ligt, « si­ger han.

Li­ge nu er der med de tre fra Goms­pa­ce 11 dan­ske sa­tel­lit­ter i kredsløb om Jor­den. Den mest kend­te er Ør­sted- sa­tel­lit­ten, der i sit kredsløb nær­mer sig pen­sions­al­de­ren, men for­ment­lig dra­ger sit sid­ste suk om nog­le år­ti­er.

Loven ven­tes at træ­de i kraft til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.