Haar­der tror på dansk Oscar

BT - - TV/RADIO -

Selv­om eks­per­ter og book­ma­ke­re har dømt Dan­mark ude af kon­kur­ren­cen om en Oscar, så tror kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) på chan­cen.

» Beg­ge de dan­ske film gør et dybt ind­tryk. ’ The Look of Si­len­ce’ ( in­stru­e­ret af To­bi­as Lind­holm, red.) er helt spe­ci­el, så jeg sy­nes, det er svært at vi­de, om den når til tops. «

Når det gæl­der ’ Kri­gen’, så tror jeg og­så, den har en chan­ce, for dansk film kan alt­så no­get, man ik­ke ser på ame­ri­kansk tv. Og jeg tror, at ame­ri­ka­ner­ne vil væ­re op­ta­get af det her med, at de kri­ge, der fo­re­går i ver­den, og­så har en hjem­lig front, « si­ger Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.