La­ti­fa

LJØRRING

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord Ved­rø­ren­de in­te­gra­tion – hvad er den stør­ste fejl, vi be­går i Dan­mark? Hvad sæt­ter du pris på hos an­dre men­ne­sker? Hvad kun­ne du godt tæn­ke dig at æn­dre i sam­fun­det?

Hvad er det bed­ste, du ved?

Din stør­ste fejl? Hvad af­skyr du mest af alt? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve?

38 år – de­bat­tør og po­li­ti­ker – Bor i Gre­ve

Am­bi­tiøs, om­sorgs­fuld, op­rig­tig, po­si­tiv og stæ­dig . At åb­ne skuff en med ret­tig­he­der før skuff en med plig­ter. Og vi skal tæn­ke på, at det er den ny­til­kom­ne, der selv har an­sva­ret for sin in­te­gra­tion. Ærlighed og op­rig­tig­hed. At væ­re kon­se­kvent ær­lig og op­rig­tig over­for an­dre er nøg­len til en­hver lang­sig­tet suc­ces . At det bli­ver en selv­føl­ge, at vi skal gi­ve, før vi kan få. Vel­færds­sam­fun­det byg­ger på, at vi gi­ver li­ge så me­get, som vi ta­ger. At gi­ve og få et op­rig­tigt kram. Det er gra­tis, fø­les vi­dun­der­ligt og får oxyto­ci­nen til at fl yde. At bli­ve po­li­ti­ker. Jeg er ble­vet ramt af, at jeg al­drig vil kun­ne ud­fø­re det lo­ve­de 100 pct. Men jeg for­try­der det ik­ke og stil­ler op til Fol­ke­tin­get, når tid er. Fakta­re­si­sten­te folk, der tror, vi sag­tens kan bli­ve ved med at ta­ge imod fl ygt­nin­ge. Dan­mark kan ik­ke fort­sæt­te den­ne mis­sion, uden at be­folk­nin­gen en­der som of­re for kul­tur og re­li­gi­øse dog­mer, med stærkt be­græn­se­de ret­tig­he­der og fri­he­der. At kun­ne teg­ne. Jeg er en kæm­pe fan af Pi­cas­sos vær­ker, han kun­ne ska­be kunst ud af alt det, han så i si­ne næ­re om­gi­vel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.