T

BT - - SØNDAG - Suss@ bt. dk, em­be@ bt. dk

ra­di­tio­nen tro var dansk po­li­ti mas­sivt til ste­de i Prag i den for­gang­ne uge. ’ Husk at op­fø­re jer pænt’, skrev de med løft et pe­ge­fi nger i et twe­et.

Med ’ jer’ men­te po­li­ti­et de un­ge dan­ske gym­na­sie- ele­ver, som i vin­ter­fe­ri­en val­far­ter til den tjek­ki­ske ho­ved­stad for at drik­ke sig så me­get fra sans og sam­ling, at en dansk bus­chauff ør - der var hy­ret til at kø­re de un­ge til by­en - sid­ste år på Fa­ce­book skrev: » Jeg er dybt fl ov over min ge­ne­ra­tions børn. Og det­te er desvær­re ik­ke en én­gangs- op­le­vel­se. Det er me­re reg­len end und­ta­gel­sen. «

Men der er und­ta­gel­ser. De fi ndes, dem, der stræ­ber højt, dem, for hvem druk og slin­ger i val­sen ik­ke er en mu­lig­hed. Som nu Phi­lip Gun­st. Vi­dun­der­barn, bli­ver han kaldt.

» I for­hold til fl er­tal­let af un­ge i dag, kan jeg nok godt gå un­der præ­di­ka­tet vi­dun­der­barn i og med, at jeg er så fo­ku­se­ret, som jeg er, at jeg har et godt snit, spil­ler fod­bold på et re­la­tivt højt plan, og sam­ti­dig er che­fre­dak­tør og ak­tie­a­na­ly­ti­ker. Så man kan godt kal­de mig det, men jeg kan ik­ke li­de at bli­ve sat op på en pie­destal, si­ger Phi­lip Gun­st.

Han er 18 år gam­mel og har end­nu ik­ke har truk­ket stu­den­ter­hu­en ned over ører­ne.

Den­ne man­dag i vin­ter­fe­ri­en sid­der Phi­lip Gun­st af­slap­pet i den grå­ni­stre­de hjør­ne­so­fa i for­æl­dre­nes hjem i Val­lens­bæk syd for Kø­ben­havn. Med sit mar­kan­te bril­le­stel, pum­pe­de overar­me og top­trim­me­de un­ge krop lig­ner han en lys­hå­ret ver­sion af Clark Kent, in­den han bli­ver til Su­per­man.

Man­ge af klas­se­kam­me­ra­ter­ne fra 3. g- hhxs eli­tesport- linje på Cph West i Is­høj er net­op i den­ne uge i Prag. Det er de­res valg, me­ner Phil lipGunst. Men han for­står det ik­ke.

» Jeg fø­ler, at for man­ge slæk­ker på tin­ge­ne. Jeg har al­drig helt for­stå­et dem, der går i by­en og har be­hov for at drik­ke tors­dag, fre­dag, lør­dag. Dem, der slø­ser de­res liv væk. Dem, der ik­ke rig­tig har no­gen mål for sko­le og ud­dan­nel­se, ik­ke stil­ler krav til sig selv.

Vi le­ver i et sam­fund, hvor vi får al­ting foræ­ren­de, og så­gar får pen­ge for at ud­dan­ne os, og jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at der var fl ere, der han­ke­de op i sig selv og sag­de ’ jeg vil det her’, « si­ger Phi­lip Gun­st, som selv for før­ste - og sand­syn­lig­vis sid­ste - gang i sit liv prø­ve­de at drik­ke sig fuld for tre må­ne­der si­den, og som i den grad stil­ler krav til sig selv. Krav om at væ­re in­tet min­dre end den bed­ste. Om at væ­re per­fekt til alt.

Hi­sto­ri­en er fyldt med vi­dun­der­børn, dém med sær­li­ge an­læg for at ud­vik­le præ­sta­tio­ner. Kom­po­ni­sten Mozart var et, skak- ge­ni­et Bob­by Fi­s­cher et an­det, blok­fl øjte­spil­ler Mi­cha­la Pe­tri et tred­je, og i ny­e­re tid er ten­nis- es­set Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki end­nu et ek­sem­pel på et vi­dun­der­barn.

Over­ser ta­len­ter­ne

Trods for­skel­lig­he­der­ne i de­res præ­sta­tio­ner er der ting, der bin­der dem sam­men: De­di­ka­tion og må­l­ret­tet­hed. Fra barns­ben.

Og den slags ta­len­ter er vi i Dan­mark ble­vet lidt for dyg­ti­ge til at over­se, me­ner den an­er­kend­te bør­ne­p­sy­ko­log Mar­gret­he Brun Han­sen, som bl. a. har skre­vet bo­gen ’ De kompetente for­æl­dre’. Vi er, fø­ler hun, ble­vet for go­de til kun at ret­te vo­res fo­kus på dem, der kla­rer sig dår­ligt.

» Vi ta­ler al­tid om de lidt tun­ge børn, de sen­si­ti­ve børn, og åh hvor skal vi væ­re der med vo­res om­sorg. Men der kom­mer børn til ver­den med høj in­tel­li­gens, som over­strå­ler alt, er mul­ti­børn, der kan alt mu­ligt. Og dem har vi en ten­dens til ik­ke at ta­ge os af, for det er nok for­æl­dre­ne, der har pa­cet dem, « si­ger Mar­gret­he Brun Han­sen og fort­sæt­ter:

» Man la­ver spe­ci­al­klas­ser for tungt be­ga­ve­de børn, men ik­ke for de høj­be­ga­ve­de. Det er som om, at vi tæn­ker, at de nok kla­rer sig selv, i ste­det for at spør­ge, hvor­dan det egent­lig er at væ­re højt be­ga­vet i en klas­se. Vi har lidt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.