Ud­salg på char­ter­rejs

BT - - REJSER -

CHAR­TER Kri­sen mel­lem Tyr­ki­et og Rusland sik­rer nu dan­sker­ne bil­li­ge­re char­ter­fe­ri­er til po­pu­læ­re tyr­ki­ske Mid­del­havs­by­er som Ala­nya, Mar­ma­ris og Bod­rum. Op til en tred­je­del er pri­ser­ne bil­li­ge­re end sid­ste som­mer­sæ­son, og ge­ne­relt lig­ger pris­fal­det på om­kring en snes pro­cent. Med som­mer­sæ­so­nens start i april kan man hos Star Tour kom­me på en uges fe­rie på 4- stjer­net ho­tel til pri­ser fra ba­re 1.498 kro­ner.

» Jeg kan ik­ke hu­ske, pri­ser­ne har væ­ret bil­li­ge­re, « for­tæl­ler Ni­ko­lai Jo­hn­sen, pres­se­chef i Star Tour, som for­ven­ter, at nyhe­den om de sto­re ra­bat­ter, der ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret of­fent­lig­gjort, vil få dan­sker­nes rej­se­lyst til at eks­plo­de­re.

Den go­de nyhed til de dan­ske char­ter­gæ­ster, skyl­des til gen­gæld en dår­lig nyhed i ver­dens­po­li­tik­ken. For­hol­det mel­lem Rusland og Tyr­ki­et er nem­lig nu så be­tændt, at Rusland sim­pelt­hen har luk­ket for al char­ter­tra­fik til næ­sten- na­bo­lan­det mod syd. Det be­ty­der, at Tyr­ki­et kom­mer til at mang­le fle­re mil­li­o­ner rus­si­ske turi­ster, og det har få­et såvel den tyr­ki­ske re­ge­ring som lan­dets ho­tel­ler til at hand­le me­get hur­tigt og til­by­de ve­st­li­ge char­ter­sel­ska­ber klæk­ke­li­ge ra­bat­ter, som nu kom- mer kun­der­ne til go­de. Ra­bat­ter­ne er så mar­kan­te, at det ik­ke ba­re gi­ver mu­lig­hed for en ek­stra raki til ma­den, men vir­ke­lig kan mær­kes på pen­ge­pun­gen.

At man sam­ti­dig hel­ler ik­ke kom­mer til at slås med rus­si­ske turi­ster om sol­sen­ge og buf­fet tæl­ler gi­vet­vis og­så med på plus­si­den. Det er en kendt sag, at dan­ske og rus­si­ske gæ­ster har gan­ske svært ved at dan­se i takt rundt om på fe­ri­e­ste­der­ne.

Sid­ste år be­søg­te 200.000 dan­ske­re Tyr­ki­et, et tal, som me­get vel vil sti­ge ef­ter nyhe­den om de sto­re pris­fald – trods det fak­tum, at Tyr­ki­et har væ­ret ramt af al­vor­li­ge ter­r­or­anslag i Istan­bul og Anka­ra så sent som i ja­nu­ar og fe­bru­ar:

» De sto­re, tyr­ki­ske fe­ri­e­by­er har læn­ge væ­ret po­pu­læ­re hos dan­sker­ne. De ved, at en fe­rie i Tyr­ki­et er ’ va­lue for mo­ney’, og der har ik­ke væ­ret no­gen slin­ger i val­sen i for­hold til in­ter­es­se el­ler salg. Man bør jo og­så hu­ske på, at char­ter­desti­na­tio­ner­ne ved Mid­del­ha­vet lig­ger me­get langt fra bl. a. lan­dets ho­ved­stad, « for­kla­rer Ni­ko­lai Jo­hn­sen. Du får pen­ge­ne igen ved uro Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­ning for Tyr­ki­et, op­da­te­ret 19. fe­bru­ar, ad­va­rer da hel­ler ik­ke mod rej­ser til de po­pu­læ­re fe­ri­e­by­er, men ude­luk­ken­de mod rej­ser til græn­se­om­rå­der­ne til Sy­ri­en og Irak, li­ge­som mi­ni­ste­ri­et op­for­drer til for­sig­tig- Jeg kan ik­ke hu­ske, pri­ser­ne har væ­ret bil­li­ge­re

Ni­ko­lai Jo­hn­sen, pres­se­chef i

Star Tour

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.