En til Tyr­ki­et

BT - - REJSER -

hed, hvis man ek­sem­pel­vis be­sø­ger Istan­bul.

Skul­le si­tu­a­tio­nen eska­le­re, så Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra­rå­der rej­ser og­så til de tyr­ki­ske Mid­del­havs­desti­na­tio­ner, er der in­gen pro­ble­mer med at få pen­ge­ne igen, når det er en pak­ke­rej­se, man har købt, som det ty­pisk er med en char­ter­fe­rie, hvor såvel trans­port som ho­tel er in­klu­de­ret.

Alt, hvad det kræ­ver, er, at man 14 da­ge før af­rej­se hen­ven­der sig til sit char­ter­bu­reau, for­kla­rer se­kre­ta­ri­ats­chef i Pak­ke­rej­se- An­ke­næv­net, Laila Aa­ck­mann:

» Så vil bu­reau­et sør­ge for, at man får si­ne pen­ge igen el­ler får til­budt en al­ter­na­tiv rej­se. «

Selv om de la­ve pri­ser på char­ter­fe­ri­er til Tyr­ki­et gi­vet­vis vil få fle­re turi­ster til lan­det, er der dog in­gen tvivl om, at Spa­ni­en er dan­sker­nes ul­ti­ma­ti­ve char­ter­fa­vo­rit.

En run­dring­ning til de stør­ste char­ter­bu­reau­er vi­ser en­ty­digt, at det er de sto­re, tra­di­tio­nel­le char­ter­mål, der er mest po­pu­læ­re blandt dan­sker­ne. Kre­ta, Rho­dos og Mall­orca sæl­ger stort set sig selv, og Spa­ni­en pla­ce­rer sig som en sik­ker num­mer et i na­tions­kon­kur­ren­cen.

» Men Tyr­ki­et sæl­ger og­så rig­tig godt, li­ge­som Bul­ga­ri­en sy­nes at få en re­næs­san­ce hos fa­mi­lie­pu­bli­kum­met, « på­pe­ger Jan Ven­del­bo, der til gen­gæld må se, at tid­li­ge­re po­pu­læ­re rej­se­mål som de små græ­ske øer Kos og Les­bos fal­der i po­pu­la­ri­tet. Net­op Les­bos har Bra­vo Tours valgt helt at ta­ge af den­ne som­mers pro­gram, da de sto­re flygt­nin­ge­strøm­me til nog­le af de små, græ­ske øer har mind­sket in­teres­sen hos Bra­vo Tours kun­der for spe­ci­elt det­te rej­se­mål.

Til gen­gæld er dan­sker­ne fort­sat vil­de med Græken­land, trods lan­dets øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske kri­se:

» Græken­land hav­de fle­re dan­ske turi­ster i 2015 end året før, og vi ven­ter end­nu fle­re gæ­ster i år, « for­kla­rer Bra­vo Tours’ char­te­ram­bas­sa­dør Stig El­ling og pe­ger på, at og­så den evi­ge klas­si­ker Mall­orca, trods sti­gen­de pri­ser, sta­dig ’ top­sæl­ger’.

» For­nuf­ti­ge pri­ser på rej­ser til et land som Bul­ga­ri­en og på sel­ve desti­na­tio­nen sik­rer og­så lan­det stor in­ter­es­se hos det pris­be­vid­ste, dan­ske char­ter­pu­bli­kum, og det er i høj grad sam­me fak­to­rer, der sik­rer, at dan­sker­ne og­så i 2016 vil val­far­te til Tyr­ki­et, hvor­til pri­ser­ne er bil­li­ge­re end sid­ste år, « si­ger char­ter­bran­chens grand old man. Slå til snart Vil man ha­ve frit valg på al­le char­ter- hyl­der, er det ved at væ­re snart, man skal slå til. Sid­ste som­mers dår­li­ge vejr i juli har be­ty­det, at man­ge fa­mi­li­er med sko­le­sø­gen­de børn har væ­ret tidligt ude med be­stil­ling af årets char­ter­fe­rie. Hos Spies for­tæl­ler adm. di­rek­tør Jan Ven­del­bo, at han al­drig tid­li­ge­re har op­le­vet så stor ef­ter­spørgsel, og at 40 pct. af juli må­neds rej­ser al­le­re­de var solgt in­den 1. marts.

Men ba­re ro­lig, der er sta­dig go­de til­bud at hen­te, bå­de i for­å­ret og i sko­ler­nes som­mer­fe­rie. Vi har bedt tre af lan­dets stør­ste char­te­rar­ran­gø­rer ryste po­sen og fin­de de bed­ste til­bud på sol og fe­ri­e­hyg­ge. Se de go­de fe­ri­e­til­bud, og læs, hvor me­get du spa­rer på Tyr­ki­et net­op nu, her:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.