Ma­te­ma­tik på en­gelsk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REG­NE­STYK­KE

Lei­ce­ster fort­sæt­ter suc­ces­rid­tet i top­pen af Pre­mi­er Le­ague. Men bli­ver de der? BT fi nder lom­me­reg­ne­ren frem Hold godt fast i so­fa­ens arm­læn, mor­gen­bor­det, bus­sæ­det for­an dig – el­ler hvor du end læ­ser dis­se nør­de­de linjer. For nu skal der reg­nes og di­vi­de­res. Ja, der skal kort sagt nør­des ma­te­ma­tik. Åh nej, tæn­ker du sik­kert med tan­ke på de utal­li­ge ti­mer i fol­ke­sko­len, hvor du har tryk­ket fe­brilsk på det neds­lid­te lig­heds­tegn på din Te­xas In­stru­ments- lom­me­reg­ner. Men fortvivl ik­ke. Den hår­de ma­te­ma­tik blø­des lidt op af fod­bold fra ver­dens mest po­pu­læ­re liga, Pre­mi­er Le­ague. I går vandt sen­sa­tions­hol­det, der eft er­hån­den er ved at væ­re en hel fod­bold­ver­dens lil­le kæledægge, end­nu en kamp. Selv om det holdt en­dog sær­de­les hårdt, fi k Kas­per Sch­mei­chels Lei­ce­ster gjort kål på bund­hol­det Norwich ved hjælp af en sid­ste- mi­nuts- scor­ing af den ind­skift ede ar­gen­ti­ner Leo­nar­do Ul­loa ( bil­le­det). Fem for­føl­ge­re Lei­ce­ster er der­med fem po­int for­an de nær­me­ste for­føl­ge­re. Bå­de num­mer to og tre, Tot­ten­ham og Ar­se­nal, kan imid­ler­tid ryk­ke nær­me­re med sej­re i da­gens kam­pe mod Swan­sea og Man­che­ster Uni­ted, mens Man­che­ster Ci­ty spil­ler Ca­pi­tal One Cup- fi na­le mod Li­ver­pool.

Det er dog dis­se fi re mand­ska­ber – Lei­ce­ster, Tot­ten­ham, Ar­se­nal og Man­che­ster Ci­ty – der skal for­de­le det en­gel­ske mester­skab imel­lem sig. Og så mel­der ét til­ba­ge­ven­den­de spørgs­mål sig på ba­nen;

Hvem har det nem­me­ste slut­pro­gram – og hvem har det svæ­re­ste? Den slags kan der væ­re li­ge så man­ge me­nin­ger om Godt nyt for Lei­ce­ster BT har der­for sat sig for at kre­e­re en lil­le ana­ly­se, der på ma­te­ma­tisk manér ud­reg­ner, hvil­keT af de fi re top­hold, der går ind i de af­slut­ten­de kam­pe med det på pa­pi­ret nem­me­ste slut­pro­gram. Må­let er at fi ndeud af, hvil­ket top­hold der sam­let mø­der hold med den sam­let la­ve­ste pla­ce­ring.

Me­to­den bru­ges in­di­mel­lem på den an­den si­de af At­lan­ten – i sta­ti­stik­kens hjem­land, USA. Ana­ly­sen er en mel­lem­reg­ning og et øje­bliks­bil­le­de, og der skal der­for ta­ges et hav af for­be­hold.

Blandt an­det er der den nok så væ­sent­li­ge de­tal­je, der hed­der hjem­me- el­ler ude­kam­pe, som ik­ke er en del af udreg­nin­gen, li­ge­som der na­tur­lig­vis kan ar­gu­men­te­res for, at en kamp mod num­mer 11, Chel­sea, kan væ­re svæ­re­re end et op­gør mod num­mer fem fra West Ham.

Med alt det ude af ver­den, er det tid til at løft e slø­ret for re­sul­ta­tet. Hvil­ket top­hold har det ma­te­ma­tisk set nem­me­ste slut­pro­gram i Pre­mi­er Le­ague? To hold skil­ler sig ud Al­le fi re top­hold mø­der i gen­nem­snit mand­ska­ber, der lig­ger mel­lem num­mer 10 og 12 i den bed­ste en­gel­ske ræk­ke.

To hold skil­ler sig imid­ler­tid ud. Og for den ene af de to dan­ske­re er det go­de nyhe­der. Sam­men med Man­che­ster Ci­ty har Kas­per Schmeichel og Lei­ce­ster nem­lig det ma­te­ma­tisk set let­te­ste re­st­pro­gram. I de to klub­bers sid­ste kam­pe mø­der de gen­nem­snit­ligt num­mer 10,9 i ta­bel­len.

Der er dog ik­ke langt ned til Ar­se­nal, der sam­let set mø­der num­mer 11,5 i liga­en. Ever­ton er net­op nu num­mer 12. Det eft er­la­der stak­kels Tot­ten­ham med Chri­sti­an Erik­sen på hold­kor­tet. Al­le­re­de næ­ste lør­dag ven­ter der

Lon­don- klub­ben et brag mod ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal, og sam­let set har ’ Spurs’ det svæ­re­ste re­ste­ren­de kamp­pro­gram. De hvid­klæd­te fra Whi­te Hart La­ne mø­der i gen­nem­snit Pre­mi­er Le­agu­es num­mer 11,9 i de­res 12 til­ba­ge­væ­ren­de kam­pe. For­vir­ret? Det er ik­ke svært at for­stå. Men kast et kig på ved­ståen­de re­st­pro­gram. Må­ske det hjæl­per. Og så er ma­te­ma­tik­ti­men slut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.