Brønd­bys us­and­syn li­ge bom­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 28. FE­BRU­AR 2016 For at kom­me med til EM skal jeg spil­le, og jeg skal sco­re mål. Det er kra­vet. Sco­rer jeg in­gen mål, er det en na­tur­lig kon­se­kvens, at jeg bli­ver vra­get. Der­for er må­le­ne ut­ro­lig vig­ti­ge for mig. Og de vil og­så væ­re med til at hjæl­pe Brønd­by til at slut­te så højt som mu­ligt i Su­per­liga­en Ka­mil Wilczek og til­ba­ge, min søn var he­le ti­den på far­ten med min ko­ne. Det er ik­ke så godt for et lil­le barn, og hel­ler ik­ke for mig at skul­le und­væ­re dem. «

» Nu er det på ti­de for mig at få no­get sta­bi­li­tet. Jeg skrev un­der på en tre- årig kon­trakt i Ita­li­en, og eft er et halvt år er jeg i Dan­mark. Jeg gi­der ik­ke en­de i en si­tu­a­tion, hvor jeg om et halvt år skal fl yt­te igen, for det er ik­ke no­gen sær­lig god si­tu­a­tion for min søn. Der­for vil jeg ger­ne bli­ve i Brønd­by i så lang tid som mu­ligt, så min søn får et fast hol­de­punkt, og at han ved, at her har han hjem­me og kan fø­le sig tryg. «

» Jeg star­te­de med at spil­le. I den før­ste kamp fi k jeg 35 mi­nut­ter, i den an­den kamp spil­le­de jeg fra start, og så blev jeg ska­det. I næ­sten 40 da­ge var jeg ude med en ska­de ( en over­be­last­nings­ska­de i ma­vere­gio­nen, red.). Se­ne­re var jeg helt uden for hol­det, og så sku­le jeg fi nde en an­den løs­ning. Jeg er afh æn­gig af at spil­le, og da kom Brønd­by på ba­nen. « Drøm­men om EM Han ser sig selv og Brønd­by som det per­fek­te mak­ker­par. Tho­mas Franks trop­per har brug for en de­ci­de­ret målsco­rer, og Wilczek tør­ster selv eft er man­ge kas­ser. Til som­mer skal det pol­ske lands­hold til EM, og han drøm­mer om at væ­re med i trup­pen. Her kom­mer vi til­ba­ge til de tre dren­ge, der tog chan­cen og rej­ste til Spa­ni­en. Ka­mil Wilczek drøm­mer nem­lig om at bli­ve gen­for­e­net med Tor­i­no- spil­le­ren og lands­holds­an­fø­re­ren Ka­mil Glik, som sam­men med den nye Brønd­by- an­gri­ber var én af de hå­be­ful­de un­ge den­gang i UD Hora­da­da.

» For at kom­me med til EM skal jeg spil­le, og jeg skal sco­re mål. Det er kra­vet. Sco­rer jeg in­gen mål, er det en na­tur­lig kon­se­kvens, at jeg bli­ver vra­get. Der­for er må­le­ne ut­ro­lig vig­ti­ge for mig. Og de vil og­så væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.