’ Brønd­by har ét stort pro­blem’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SU­PER­LIGA­EN ER KOM­MET i gang i den­ne we­e­kend – det har jeg glæ­det mig til. Min kom­men­tar vil i dag hand­le om Brønd­by, der ind­le­der for­å­ret fra en fem­te­plads, men har en am­bi­tion om at bli­ve num­mer tre. Mindst.

Kan de så det? DET SPØRGS­MÅL VIL jeg kred­se om i min klum­me i dag.

Og sva­ret er ja. Brønd­by kan be­stemt bli­ve num­mer tre. No­get, der især ta­ler for, at det skal kun­ne lyk­kes, er Brønd­bys kamp­pro­gram.

I den tur­ne­rings­struk­tur, vi har li­ge nu, er det ik­ke li­ge­gyl­digt, hvem du mang­ler at mø­de to gan­ge, og Brønd­by går ind til for­å­ret med to kam­pe mod Søn­derjy­ske, Ran­ders, Ho­bro og Es­b­jerg. Og det er alt­så ik­ke de dår­lig­ste mod­stan­de­re at ha­ve to gan­ge - især ik­ke, når man­ge af kam­pe­ne fal­der i tur­ne­rin­gens slut­ning. Brønd­bys tre sid­ste kam­pe er Vi­borg hjem­me, Ho­bro ude og Søn­derjy­ske hjem­me. Det er ik­ke helt ure­a­li­stisk, at al­le de tre klub­ber så at si­ge ik­ke har no­get at spil­le for til den tid.

Det har i så fald selv­føl­ge­lig be­tyd­ning.

Så kan man si­ge, at Brønd­by bå­de skal mø­de FCM, FCK og AaB ude – og især det sid­ste kun­ne lig­ne en for­del til AaB i kam­pen om at bli­ve num­mer tre, men jeg me­ner sta­dig, at Brønd­bys pro­gram kan vi­se sig at væ­re en for­del, for­di dis­se stær­ke hold, som man nu mø­der ude, er hold, man og­så kun­ne ri­si­ke­re at ta­be til hjem­me. Nu får de trods alt chan­cen mod sva­ge­re hold hjem­me for at hen­te po­int. SØN­DERJY­SKE TROR JEG ik­ke på – hel­ler ik­ke i top- fem – de har et me­get hårdt kamp­pro­gram, så for mig er det AaB og Brønd­by med Ran­ders som out­si­der, og jeg tror, at det kan få be­tyd­ning i AaB, at man­ge spil­le­re er på vej væk. Ken­neth Emil Pe­ter­sen og Lukas Spal­vis spil­ler helt sik­kert de­res sid­ste hal­vår. Ni­ko­laj Tho­ma­sen gør for­ment­lig det sam­me, og man har mi­stet Hen­rik Dals­gaard, hvil­ket er en klar svæk­kel­se. Det kan få be­tyd­ning for dem. Men det si­ger selv, at det ik­ke gi­ver sig selv for Brønd­by. TRANSFERMÆSSIGT HAR TRO­ELS Bech tid­li­ge­re ud­talt, at kon­ti­nu­i­tet er et nøg­le­ord, og det vid­ner de­res trans­fer­stra­te­gi i det­te vin­due og­så om, og jeg er enig i, at kon­ti­nu­i­tet oft e kan væ­re bed­re end for­ny­el­se.

Det har og­så gjort, at Brønd­by har lig­get re­la­tivt stil­le. Jo, man har få­et et par off en­si­ve for­stærk­nin­ger på pa­pi­ret. Men jeg er nu ik­ke sik­ker på, at David Boysen vi­ser sig at væ­re det i Su­per­liga­en, selv om han var god i 1. di­vi­sion. Og Ka­mil Wilczek ken­der jeg ik­ke.

De har hand­let i de­res for­svars­ræk­ker, hvor de har la­det Semb Ber­ge, Al­mebäck og Du­mic gå, og oven på Al­bre­cht­sens ska­de, står de kun med Da­ni­el Ag­ger og Malte Jo­han­sen som egent­li­ge stop­pe­re, og vi vil for­ment­lig se Martin Ørnskov bli­ve valgt oft e til plad­sen, selv­om han eft er min me­ning ik­ke er en god stop­per, og jeg har set Tho­mas Frank si­ge, at ba­ck­en Jes­per Ju­els­gaard står for­an Malte Jo­han­sen. Brønd­by har brugt pen­ge på spil­le­re, der ik­ke var pen­ge­ne værd, og det er ik­ke Tho­mas Franks skyld

Det ser alt­så skrøbeligt ud, og selv om Ag­ger er meldt i god form, så har han jo en hi­sto­rie, som væk­ker be­kym­ring, især når al­ter­na­ti­ver­ne er som de er. LAD OS SI­GE, at Ag­ger skal spil­le ved si­den af Ju­els­gaard, så har vi et stop­per­par, der beg­ge helst vil spil­le med ven­stre fo­den, det vil nog­le af de an­dre træ­ne­re no­te­re sig og pres­se op­byg­nings­spil­let over i fød­der­ne af Ju­els­gaard, så han står for op­spil­let fra høj­re stop­per­po­si­tion, hvor han oft e vil bli­ve tvun­get til at spil­le op med høj­re fod, og det vil for­rin­ge Brønd­bys op­byg­gen­de spil.

Den be­kym­ring vil­le jeg ha­ve. Ja, i det he­le ta­get vil­le jeg be­kym­re mig om, hvis Ag­ger bli­ver ska­det. Det er Brønd­by ek­stremt sår­ba­re over­for. Det sprin­gen­de punkt for Brønd­by kan væ­re, om han spil­ler et halvt år uden ska­der, kan han det, så tror jeg, at Brønd­by bli­ve num­mer tre - pro­gram­met ta­get i be­tragt­ning.

Det vil så væ­re Tho­mas Franks an­den bron­ze­me­dal­je på tre år. Og er det så godt nok?

Jeg no­te­rer mig om­kring Tho­mas Frank, som der al­tid er me­get de­bat om, at han til som­mer vil ha­ve haft job­bet i tre år i Brønd­by, og det er så­dan set rig­tig fl ot kla­ret - det er ret sjæl­dent i de sto­re klub­ber, især uden at vin­de tit­ler Så de må jo væ­re til­freds med det, der le­ve­res. JEG ME­NER, AT Brønd­by er så stor en klub, at det mind­ste, man kan hol­de til er at bli­ve num­mer tre, men det kan de og­så bli­ve. Brønd­by lig­ger med en så stor øko­no­mi, at det lidt fir­kan­tet sagt er skuf­fen­de, hvis de ik­ke er i top- tre. Alt skal flug­te med, hvor­dan man bru­ger sin øko­no­mi, og jeg sy­nes, at Brønd­by har brugt pen­ge på spil­le­re, der ik­ke var pen­ge­ne værd, og det er ik­ke Tho­mas Franks skyld. Han blev an­sat til no­get helt an­det end det, han har skul­let kla­re, og det har han hånd­te­ret godt. Over­ra­sken­de godt - når man ta­ger i be­tragt­ning, hvor man­ge pro­ble­mer det selv­føl­ge­lig kan af­fø­de i for­hold til ro, or­den og hie­rar­ki. Han har haft en van­ske­lig op­ga­ve, som er hånd­te­ret ud­mær­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.