’ Re­nault gør det rig­ti­ge’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER TRE de­ci­de­re­de fa­briks­hold i For­mel 1- VM 2016: Mer­ce­des, Fer­ra­ri ( FI­AT) – og Ke­vin Magnus­sens Re­nault. De to først­nævn­te kom­mer til at kæm­pe om VM, men der hæn­ger et stort spørgs­måls­tegn over Re­nault, der gør For­mel 1- co­me­ba­ck eft er at ha­ve over­ta­get Lo­tus- tea­met: Vil Re­nault eft er en genop­byg­nings­fa­se kun­ne ud­for­dre de to an­dre fa­briks­hold? El­ler vil de be­gå sam­me fejl, som alt for man­ge an­dre bil­fa­brik­ker har be­gå­et i For­mel 1? MER­CE­DES OG FER­RA­RI er nem­lig und­ta­gel­ser­ne, der be­kræft er en gam­mel For­mel 1-’ re­gel’: Bil­fa­brik­ker kan ik­ke fi nde ud af For­mel 1. Vi har set det så man­ge gan­ge. Toy­o­ta gik ind i For­mel 1 i 2002 med et bud­get, der var stør­re end al­le an­dres. De for­lod spor­ten igen syv år og man­ge mil­li­ar­der se­ne­re – uden en ene­ste grand­prix- sejr. I 1999 KLA­RE­DE Ja­ck­ie Stewarts pri­va­te team sig glim­ren­de i For­mel 1. Tea­met vandt en en­kelt sejr, og slut­te­de på fj er­de­plad­sen i VM. Så blev tea­met over­ta­get af de­res mo­tor­le­ve­ran­dør Ford, der om­døb­te det til Jaguar. Trods et be­ty­de­ligt stør­re bud­get rut­sje­de Jaguar i 2000 ned på en ni­en­de­plads i VM, og i de føl­gen­de fi re sæ­so­ner blev det ik­ke ret me­get bed­re. Så blev Ford- le­del­sen træt­te af For­mel 1, og solg­te tea­met til Red Bull. Der vandt fi re VM- tit­ler i streg i 2010- 13… HON­DA HAV­DE SIT eget For­mel 1- team fra 2006- 08. I 2008 slut­te­de de på ni­en­de- og næst- sid­ste­plad­sen i VM, hvor­eft er de trak sig ud af For­mel 1, og solg­te tea­met til de­res tek­ni­ske chef Ross Brawn. Året eft er vandt Jen­son But­ton VM for Brawn­tea­met, der fra 2010 blev over­ta­get af Mer­ce­des.

Så lad os ta­ge den dår­li­ge nyhed først: Et fa­briks­hold er ik­ke en ga­ran­te­ret gen­vej til For­mel 1- suc­ces – hi­sto­ri­en vi­ser nær­mest det mod­sat­te. De al­ler­fl este bil­fa­brik­ker kan ik­ke fi nde ud af at dri­ve et For­mel 1- team. Det er som be­skre­vet set gang på gang. Lad os ta­ge den dår­li­ge nyhed først: Et fa­briks­hold er ik­ke en ga­ran­te­ret gen­vej til For­mel 1- suc­ces

Hvor­for kla­rer bil­fa­brik­ker sig ge­ne­relt dår­ligt i For­mel 1? For­di de­res virk­som­heds­kul­tur ik­ke pas­ser til For­mel 1. Bil­fa­brik­ker le­des af be­sty­rel­ser, hvor der gå må­ne­der mel­lem der ta­ges be­slut­nin­ger. Når en Cor­ol­la skal ha­ve et nyt si­despejl, går der år, fra de før­ste stre­ger slås på Toy­o­ta- teg­ne­bræt­tet, til spej­let kan mon­te­res på bi­len. I FOR­MEL 1 er der en team­chef der be­stem­mer. Hvis han be­slut­ter, at man skal for­sø­ge sig med en ny bag­vin­ge, bli­ver den prø­vet i vind­t­un­nel­len om eft er­mid­da­gen, og den kan mon­te­res på bi­len da­gen eft er.

I skræk­ek­semp­ler­ne med Toy­o­ta, Ford og Hon­da var det al­tid en loy­al me­d­ar­bej­der, der fi k an­sva­ret for For­mel 1- tea­met.

Ved­kom­men­de tur­de ik­ke ta­ge de nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger uden at spør­ge kon­cern­le­del­sen, der så skul­le fo­re­læg­ger sa­gen for be­sty­rel­sen. In­den dét ske­te, var de ’ rig­ti­ge’ For­mel 1- teams for længst ra­cet vi­de­re.

De få bil­fa­brik­ker der har få­et suc­ces i For­mel 1, har for­stå­et, hvor­dan spor­ten fun­ge­rer. De har hy­ret For­mel 1- er­far­ne folk til at sty­re tea­met, der bort­set fra pipe­li­nen ned i pen­ge­kas­sen, har kørt om­trent se­pa­rat fra re­sten af kon­cer­nen. OG SÅ DEN go­de nyhed: Re­nault har ty­de­lig­vis lært af hi­sto­ri­en. Man har hy­ret en hånd­fuld ra­ce­rer­far­ne folk til at sty­re tea­met, der får ho­ved­kvar­ter i En­sto­ne i Eng­land – langt væk fra be­sty­rel­sen i Pa­ris. Det er så­dan Mer­ce­des ( med F o r m e l 1 - h o v e d - kvar­ter i Bra­ck­ley, Eng­land) vin­der i For­mel 1. Og det er så­dan, Re­nault og Ke­vin Magnus­sen skal kom­me til tops.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.