DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I lø­bet af den se­ne­ste må­ned har tre for­skel­li­ge fi lm op­le­vet at væ­re kla­re fa­vo­rit­ter til Osca­ren for » bed­ste fi lm « .

Men nu ser det ud til, at » The Re­venant « med Leo­nar­do DiCaprio i ho­ved­rol­len lø­ber med den pre­sti­ge­fyld­te sta­tu­et­te.

Så­le­des er den ne­de i odds 1,50 de fl este ste­der, og book­ma­ke­ren Nor­di­cBet mel­der da og­så om, at 71 pro­cent af sel­ska­bets kun­der har sat de­res pen­ge på » The Re­venant « som Oscar- vin­der.

Fil­me­ne » Spot­light « og » The Big Short « har el­lers og­så væ­ret fa­vo­rit­ter den se­ne­ste må­neds tid, men er alt­så nu over­ha­let af » The Re­venant « .

» Der fo­re­går en ræk­ke min­dre pris­ud­de­lin­ger i Hol­lywood op til Oscar- gal­la­en, og de har haft stor ind­fl ydel­se på spil­le­møn­stre­ne. I de se­ne­ste uger har kon­sensus dog sam­let sig om The Re­venant, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.