Ut­ro kvin­der skal ste­nes

BT - - NYHEDER -

AF­SLØ­REN­DE KA­ME­RA

» Kvin­der, det er kun til­ladt at ud­g­y­de mus­li­mers blod af tre grun­de. For det før­ste ved utugt. Hvis en gift el­ler skilt kvin­de be­går utugt, og hun ik­ke er jom­fru og be­går hor, så skal hun ste­nes til dø­de, « si­ger Abu Bilal, mens TV2s skjul­te ka­me­ra rul­ler.

Bilal fort­sæt­ter sin ’ un­der­vis­ning’ med at kon­sta­te­re, at hvis man dræ­ber en mus­lim, skal man og­så li­de døds­straff en, og det sam­me gør sig gæl­den­de hvis man for­la­der is­lam, og hvis man næg­ter at fa­ste. Ar­bej­de­de un­der dæk­ke Døds­straf ved ste­ning gæl­der og­så, iføl­ge Bilals for­tolk­ning, for en æg­te­skabs­bry­der hva­den­ten det er en mand el­ler en kvin­de:

» Hvis de be­går hor, så er de­res blod ha­lal, og de skal ste­nes, « si­ger den sa­la­fi sti­ske imam til de for­sam­le­de kvin­der og børn, der og­så får at vi­de, at en jom­fru, der har seksu­elt sam­kvem med en mand, skal straff es med pi­skeslag. » Men det bli­ver ik­ke ud­ført i Dan­mark, « til­fø­jer Bilal.

Tv- sta­tio­nen har ar­bej­det un­der dæk­ke i det fun­da­men­ta­li­sti­ske is­la­mi­ske mil­jø om­kring Grim­høj­mo­ske­en i tre må­ne­der, for at fi nde ud af, hvad der i vir­ke­lig­he­den fo­re­går når den is­la­mi­ske præst præ­di­ker og un­der­vi­ser de mus­li­mer, der kom­mer i den be­ryg­te­de moské, der har væ­ret un­der mi­stan­ke for at ud­klæk­ke hel­li­ge kri­ge­re til ek­stre­mi­sti­ske ter­r­or­grup­per i Sy­ri­en og Irak. Hvis de be­går hor, så er de­res blod ha­lal

Sa­la­fi ster­ne i Grim­høj­mo­ske­en har hårdnak­ket be­næg­tet, at der ra­di­ka­li­se­res hel­li­ge kri­ge­re i Grim­høj- mo­ske­en, og har og­så fl ere gan­ge på­stå­et, at der ik­ke præ­di­kes ting, der er i mod­strid med dansk lov og ret i den ra­di­ka­le mosk ´ ´ e: ’ Vi er dan­ske­re’

» Vi er dan­ske­re, og går eft er, hvad reg­ler­ne si­ger, « har mo­ske­ens tals­mand Ous­sama ElSaa­di tid­li­ge­re ud­talt.

Til TV2 har mo­ske­en of­fi ci­elt sagt, at Bilals un­der­vis­ning hand­ler om, hvad der skal fo­re­gå ’ i den ide­el­le is­la­mi­ske stat’, op­ly­ser TV2 til BT. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra mo­ske­en på Grimhøjvej 7. Før­ste af­snit af TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ bæ­i­ver bragt i mor­gen kl 20.30 på TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.