Op­for­dre­de til jø­de­d­rab

BT - - NYHEDER -

S id­ste år blev Abu Bilal idømt en bø­de på 1300 eu­ro ved en tysk ret for at op­for­dre til drab på jø­der i 2014 ved en fre­dags­bøn i Al Nus­ra- mo­ske­en i Ber­lin, hvor han iføl­ge den ty­ske ret blandt an­det sag­de:

» Øde­læg de zi­o­ni­sti­ske jø­der... tæl dem og dræb hver ene­ste én. Skån ik­ke en ene­ste, på­før dem for­fær­de­li­ge li­del­ser. «

Til sit for­svar sag­de Bilal til BT: » Det er kun de jø­der, der har dræbt be­folk­nin­gen i Ga­za, jeg har bedt gud Jeg hå­ber, at IS vin­der om at øde­læg­ge. Det er ik­ke al­le jø­der, for jeg ken­der jø­der, der er go­de mod os. «

I DR- do­ku­men­ta­ren ’ Den for­døm­te mo­ske’ sag­de den da­væ­ren­de tals­mand for den sa­la­fi sti­ske Grim­høj­mo­ske Ous­sama El- Saa­di at han holdt med Is­la­misk Stat:

» Jeg hå­ber, at IS vin­der, og at vi en dag har en is­la­misk stat i ver­den, « sag­de El- Saa­di, der og­så har sagt, at han godt kan væ­re in­te­gre­ret i Dan­mark, uden at han går ind for de­mo­kra­ti.

Sam­men med en lil­le grup­pe is­la­mi­ster brød Abu Bilal og El- Saa­di i 2008 ud af mo­ske­en på Grimhøjvej 15 og etab­le­re­de en ny moské på sam­me vej, i num­mer syv. I føl­ge Aar­hus Stift sti­den­de var de den­gang util­fred­se med den gam­le moskés me­re ’ mo­de­ra­te linje’ og vil­le ha­ve en me­re streng for­tolk­ning af is­lam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.