MARY I PIN­LIG S

BT - - NYHEDER -

he­der og yt­rings­fri­hed. BT spurg­te Kri­sti­an Jensen, hvad han me­ner, un­der fly­ve­tu­ren lør­dag fra Frank­furt til Riy­adh.

» Vi hand­ler ik­ke kun med lan­de, vi er eni­ge med. Vi hand­ler og­så med Iran og Cu­ba. Sau­di- Ara­bi­en skal ha­ve æn­dret sin øko­no­mi, ef­ter at olie­pri­ser­ne er fal­det. Dan­ske virk­som­he­der kan spil­le ind, og det kan ska­be ar­bejds­plad­ser i Dan­mark, « si­ger Kri­sti­an Jensen. og­så væ­ret i Ki­na. Sau­di- Ara­bi­en står vir­ke­lig dår­ligt, når det gæl­der men­ne­ske­ret­tig­he­der, men vi sam­ar­bej­der og­så med dem om at be­kæm­pe Is­la­misk Stat. Jeg tror og­så, at vi kan på­vir­ke Sau­di- Ara­bi­en po­si­tivt ved at hand­le med dem, « si­ger Kri­sti­an Jensen, der og­så tog pro­ble­mer­ne med men­ne­ske­ret­tig­he­der - bl. a. døds­straf - op, da han i går mød­tes med den sau­di­a­ra­bi­ske uden­rigs­mi­ni­ster Adel al- Ju­beir. Tro og sik­ker­hed » Jeg har for­kla­ret min kol­le­ga, at det er for­kert at bru­ge døds­straf, « sag­de Kri­sti­an Jensen i går på et fæl­les pres­se­mø­de i det sau­di­ske uden­rigs-

MAN­DAG 29. FE­BRU­AR 2016 mi­ni­ste­ri­um, der i øv­rigt er teg­net af den kend­te dan­ske ar­ki­tekt Hen­ning Lar­sen.

Det på­vir­ke­de dog ik­ke uden­rigs­mi­ni­ste­ren syn­der­ligt.

» Der er to ting, vi står helt fast på: Vo­res tro og vo­res sik­ker­hed. Vi går ik­ke på kom­pro­mis. Mor­de­re og narko­hand­le­re skal dræ­bes. Det si­ger vo­res sha­ria- lov. Vi respek­te­rer, at an­dre lan­de me­ner no­get an­det, og vi skal ha­ve lov at ha­ve for­skel­li­ge hold­nin­ger. El­lers vil­le det jo væ­re jung­le­loven, der re­ge­re­de. Vi be­trag­ter Dan­mark som ven­ner, og det er tegn på ven­skab, at kron­prin­s­par­ret kom­mer på be­søg, « sag­de Adel al- Ju­beir.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.