Så æn­drer han ba­re reg­ler­ne

BT - - NYHEDER -

REG­LER OG SÆD­VA­NE ster Uff e El­bæk trak sig og­så straks, da han indså, at op­bak­nin­gen var væk.

Lør­dag mor­gen tab­te Løk­ke ner­ve­kri­gen til Sø­ren Pa­pe Poul­sen, og Eva Kjer Han­sen måt­te gå af. Sav­ne­de en ad­var­sel Al­li­ge­vel kun­ne Løk­ke ik­ke dy sig for i et in­ter­view med TV2 sam­me eft er­mid­dag at klan­dre De Kon­ser­va­ti­ve for, at par­ti­et ik­ke at ha­ve ad­va­ret ham i ti­de om, at man var util­freds med Eva Kjer Han­sen.

» Man har eska­le­ret en kon­fl ikt op uden at gi­ve rum for at se, om den­ne sag kun­ne væ­re løst me­re fre­de­ligt, « sag­de han.

Nor­malt har mi­ni­stre selv an­sva­ret for at sik­re sig, at de har de­res par­la­men­ta­ri­ske grund­lag på plads. Nu for­sø­ger Løk­ke at skub­be det­te an­svar over på de tre an­dre par­ti­er i blå blok.

Kom­men­ta­tor og tid­li­ge­re spin­dok­tor Ras­mus Jøns­son, som i dag er part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et New De­al, ser et klart møn­ster i Løk­kes hand­le­må­de.

» En stats­mi­ni­ster skal al­tid fi nde sit eget sprog og sin egen må­de at gø­re tin­ge­ne på. Men hans må­de at om­de­fi ne­re reg­ler­ne på går nog­le gan­ge alt for langt og bli­ver alt for skø­re. Folk kan ik­ke føl­ge ham. I den­ne sag har han om­de­fi ne­ret reg­ler­ne i en så­dan grad, at man dybt in­de i hans egen lejr ik­ke kan for­stå, hvad der fo­re­går, « si­ger han.

Løk­ke bur­de eft er Ras­mus Jøns­sons vur­de­ring tæn­ke me­re stra­te­gisk. Lang­sig­te­de reg­ler » Det sker jo næ­stee hver ene­ste uge, at en mi­ni­ster er ved at kom­me på gla­tis og må ta­ge en snak med ord­fø­rer­ne for ik­ke at ta­be an­sigt. I ste­det for kun at udtæn­ke nye reg­ler, der kan red­de ham ud af en van­ske­lig si­tu­a­tion, bur­de han i ste­det udtæn­ke nog­le kla­re og me­re lang­sig­te­de reg­ler, så han und­går at hav­ne i sup­pe­dasen, « si­ger han.

At der kun­ne gå he­le fi re da­ge, før Eva Kjer Han­sen trak sig, får nu SF’s for­mand Pia Ol­sen Dyhr til at over­ve­je, om Fol­ke­tin­gets for­ret­nings­or­den skal la­ves om.

» Det er med til at rok­ke ved dan­sker­nes til­lid til par­la­men­ta­ris­men, at mi­ni­ste­ren ik­ke går med det sam­me, « si­ger hun og fo­re­slår, at det skal væ­re mu­ligt at stil­le et mi­stil­lids­vo­tum i fol­ke­tings­sa­len uden var­sel.

» Det er ab­surd, at der kan gå seks ar­bejds­da­ge fra, at vi an­mo­der om en ha­ste­fo­re­spørgsel, til at den kan kom­me på dags­or­de­nen i sa­len, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr. Stemt ned 105 gan­ge Sidst den par­la­men­ta­ri­ske sæd­va­ne blev æn­dret, var i 1980’ er­ne.

Den­gang blev den kon­ser­va­ti­ve stats­mi­ni­ster Poul Schlüter sid­den­de, selv om han blev stemt ned 105 gan­ge i fol­ke­tings­sa­len. Han valg­te ik­ke at gø­re ne­der­la­ge­ne til et ka­bi­nets­spørgs­mål. Indtil da var det nor­malt, at en re­ge­ring skul­le ha­ve et fl er­tal bag sig for at bli­ve sid­den­de. Med Schlüters nytolk­ning af grund­loven kun­ne re­ge­rin­gen tå­le at få et fl er­tal imod sig, når ba­re man an­så sa­gen for at væ­re af min­dre be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.