Nej, det nyt­ter ik­ke at ven­de lan­det ryg­gen

BT - - DEBAT - Un­der­di­rek­tør, Dansk In­du­stri

PE­TER THAGESEN

øn­sker at gø­re en for­skel på den go­de må­de i et land som Sau­di- Ara­bi­en, er det sid­ste, man skal gø­re, at ven­de lan­det ryg­gen. Er­fa­ring fra man­ge ste­der i ver­den vi­ser, det er en eff ek­tiv må­de at frem­me ve­st­li­ge vær­di­er, når dan­ske virk­som­he­der en­ga­ge­rer sig rundt om i ver­den. Vær­di­er som li­ge­stil­ling og respekt for men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Det er det, vi in­den for virk­som­he­der­ne kal­der CSR. Cor­po

ra­te So­ci­al Respon­si­bi­li­ty, alt­så virk­som­heDet er

der­nes so­ci­a­le an­svar el­ler en­ga­ge­ment. I uden et land som Sau­di- Ara­bi­en har Ar­la et stort

se­tup, og den virk­som­hed bli­ver jo dre­vet tvivl ble­vet

af fuld­stæn­dig de sam­me vær­di­er, som brugt til virk­som­he­den bli­ver dre­vet på her­hjem­me

i Dan­mark. Dan­ske virk­som­he­der er og­så de pro­pa­gan­da

mindst kor­rup­te i ver­den, og det kan og­så gø­re en for­skel i et land som Sau­di- Ara­bi­en. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen har des­u­den sagt, at han og­så vil ta­ge den kri­ti­ske di­a­log med sty­ret i lan­det.

HVIS MAN VIR­KE­LIG

an­dre ste­der i ver­den, når man stil­ler en stærk op­stil­ling med de tun­ge mi­ni­stre og kon­ge­fa­mi­li­en, så er det den mest eff ek­ti­ve må­de at frem­me dan­ske er­hvervs­in­ter­es­ser på. Vi er der­for rig­tig gla­de for, at re­ge­rin­gen og kongehuset bak­ker så loy­alt og hånd­fast op om at frem­me de dan­ske er­hvervs­in­ter­es­ser ude i ver­den. Man skal ud­nyt­te de mu­lig­he­der, der er, men man skal og­så for­sø­ge at gø­re den po­li­ti­ske for­skel. Li­ge­som mi­ni­ste­ren og­så gør det. Virk­som­he­der­ne skal og­så vær­ne om de vær­di­er, vi har i Dan­mark. Og­så i Sau­di- Ara­bi­en.

VI VED FRA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.