Ja, der skal si­ges fra over­for Sau­di- Ara­bi­en

BT - - DEBAT - Ge­ne­ral­se­kre­tær, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Dan­mark

TRI­NE CHRI­STEN­SEN

væ­re et dår­li­ge­re tids­punkt at sen­de den­ne slags de­le­ga­tion af sted til Sau­di- Ara­bi­en med kongehuset i spid­sen. Vi har li­ge set, der er ble­vet hen­ret­tet 47 men­ne­sker på en dag, som kom­mer oven på et år, hvor der er ble­vet hen­ret­tet 151 men­ne­sker, som er no­get nær en for­dob­ling fra året før. Oven i det er der en vold­som un­der­tryk­kel­se af yt­rings­fri­he­den og for­sam­lings­fri­he­den, som er så kraft ig, at der ik­ke læn­ge­re fi ndes uafh æn­gi­ge ak­ti­vi­ster på fri fod. En­ten er de gå­et un­der jor­den, ble­vet tru­et til at op­gi­ve de­res ar­bej­de, endt i fængsel el­ler ble­vet hen­ret­tet. Uvik­lin­gen er så ne­ga­tiv og har væ­ret så en­ty­dig uhyg­ge­lig det se­ne­ste år, at vi me­ner, det sen­der et me­get uhel­digt sig­nal og får stor sym­bolsk vær­di at sen­de kongehuset af sted li­ge nu.

DET KUN­NE IK­KE

en gan­ske glim­ren­de ting, og di­a­log kan og­så væ­re en rig­tig vig­tig og god ting. Det er ik­ke der, pro­ble­met er. Tværtimod sy­nes vi, beg­ge de­le kan væ­re rig­tig go­de og po­si­ti­ve. Men når der sen­des en de­le­ga­tion med kongehuset i spid­sen, så bli­ver det en sym­bolsk hand­ling, som får stor vær­di og­så in­ter­nt i Sau­di- Ara­bi­en. Der er det uden tvivl ble­vet brugt til pro­pa­gan­da, hvor det på en må­de kan ses som en an­er­ken­del­se fra et ve­st­ligt land af den ud­vik­ling, der er i lan­det. Der er be­hov for, at om­ver­de­nen i langt hø­je­re grad og me­get ty­de­li­ge­re si­ger fra over­for Sau­di- Ara­bi­en, for­di den ud­vik­ling, der har væ­ret i lan­det, er så vold­som som den er.

HAN­DEL KAN VÆ­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.