De har op­da­get, at Fogh er rejst

BT - - DEBAT -

En dra­ma­tisk uge i dansk po­li­tik end­te med, at en slu­kø­ret stats­mi­ni­ster på tv måt­te er­ken­de, at blå blok var kom­met svæk­ket igen­nem ugen. Det er han og­så selv, men det und­gik han at sæt­te ord på. I den­ne uge ud­pe­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen så en ny mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster. Men we­e­ken­den blev brugt til at pu­ste ud, eva­lu­e­re og dra­ge kon­klu­sio­ner om, hvor­dan magt­ba­lan­cen i blå blok egent­lig ser ud nu oven­på freds­mø­der, for­hand­lin­ger og den dra­ma­ti­ske regeringskrise.

PA­NE­LET Tan­ken om, at der kan væ­re an­dre i spid­sen, sim­rer svagt, men lå­get kom­mer hur­tigt på, hvis man for­sø­ger at kig­ge

DANSK FOL­KE­PAR­TI bak­ke­de Eva Kjer Han­sen op som mi­ni­ster til det sid­ste, men hen imod slut­nin­gen ske­te det med væ­sent­ligt min­dre over­be­vis­ning og blev og­så kom­mu­ni­ke­ret på et la­ve­re ni­veau fra or­ga­ni­sa­tio­nen. Mest af alt fandt man for­lø­bet lidt pin­ligt, og­så selv­om mø­de­r­ne på Ma­ri­en­borg brag­te vig­ti­ge kna­ster i sa­m­ar­bej­det på bor­det. I top­pen af DF kan man fak­tisk me­get godt li­de K- for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen, men det gi­ver an­led­ning til be­kym­rin­ger, at K har en me­re ind­dra­gen­de le­del­ses­stil. El­ler sagt på en an­den må­de, at K- for­man­den til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan for­hand­le med de øv­ri­ge par­ti- le­de­re uden at skul­le hjem at ven­de si­ne be­slut­nin­ger i en bre­de­re kreds. Men Løk­kes le­del­se im­po­ne­re­de hel­ler ik­ke DF- top­pen. HOS LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE ryster man over­bæ­ren­de på ho­ve­d­et af den kon­ser­va­ti­ve ar­gu­men­ta­tion om ’ or­dent­lig­hed’ i sa­m­ar­bej­det, for det me­ner man ik­ke, at K har budt hver­ken Eva Kjer Han­sen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen el­ler den sam­le­de blå blok. Til gen­gæld lær­te de af den dra­ma­ti­ske uge i dansk po­li­tik, at de nu ik­ke be­hø­ver at true med at væl­te re­ge­rin­gen, hvis ik­ke den le­ve­rer skat­te­let­tel­ser. Det ved den, at den skal! Helt så­dan ser DF dog ik­ke på sa­gen. Bå­de i DF og LA tog man imod en for­si­de på Berlingske Ma­ga­sin søn­dag med et stil­fær­digt enigt ’ ja’. For­si­den var pry­det af to gla­de par­ti­for­mænd - An­ders Samu­el­sen og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl - og over­skrift en ’ Vagtskift e i blå blok’. Det var de to par­ti, der le­ve­re­de den frem­gang, der sik­re­de V mag­ten og K ind­fl ydel­sen. Og tan­ken om, at der kan væ­re an­dre i spid­sen for det blå Dan­mark end Løk­ke sim­rer svagt, men lå­get kom­mer hur­tigt på, hvis man for­sø­ger at kig­ge i gry­den.

Søs Ma­rie Serup, Re­pu­bli­kan­ske Do­nald Trump står til at kla­re sig rig­tig godt Su­per­tirs­dag. Hvil­ken be­ty dning har Su­per­tirs­dag for kan­di­da­ter­ne? DE KON­SER­VA­TI­VE vi­ste, at de ved, hvor me­get det 90. man­dat er værd - og det uan­set hvor man­ge man­da­ter man tog med til fe­sten som ud­gangs­punkt. De har luk­ket ned for det me­ste af de­res kom­mu­ni­ka­tion oven­på kri­sen for ik­ke at rok­ke for me­get med bå­den. Klogt. Selv­om de sta­dig har be­hov for at for­kla­re sig over for ik­ke mindst vre­de land­mænd, som og­så ud­gør en del af de­res bag­land. Og de kø­rer ik­ke kon­fl ik­ten om en even­tu­el til­lægs­pak­ke frem. De ved godt, at al­le i blå blok skal væ­re med til at sik­re ro nu, hvis ik­ke de skal foræ­re mag­ten - og mu­lig­he­den for sag­ligt at på­vir­ke den - væk til Met­te Fre­de­rik­sen m. fl . AL­LE SOM ÉN øn­sker støt­te­par­ti­er­ne, at Løk­ke har lært, at han ik­ke kan bos­se sig igen­nem, som om han var i spid­sen for en stor og stærk re­ge­ring. De hen­vi­ser til, hvad man kan læ­re af den indtil nu ene­ste kon­ser­va­ti­ve stats­mi­ni­ster, Poul Schlüter, som for­stod, at det hand­le­de om at hol­de par­ti­er­ne om­kring sig til­fred­se. De spør­ger sig selv, hvor­når Ven­stre ’ op­da­ger, at Fogh er rejst’. Det har de op­da­get i Ven­stre!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.