Morquie syn­drom

BT - - NYHEDER -

Re­be­k­ka Tea Sø­ren­sen, 9 år: » Jeg er her for at støt­te op om de sjæld­ne di­ag­no­ser, som jeg selv er en del af « Morquie syn­drom skyl­des muta­tio­ner i ge­ner, der re­sul­te­rer i mang­len­de en­zy­mer. Det be­ty­der, at nog­le pa­tien­ter ik­ke vok­ser sær­lig me­get og kun bli­ver 80 cen­ti­me­ter hø­je. Der­u­d­over kan symp­to­mer­ne blandt an­det væ­re et på­fal­den­de kæ­be­par­ti, kort nak­ke, plat­fod og krum­nin­ger af rygsøj­len. Det an­slås, at om­kring 25 dan­ske­re li­der af syg­dom­men.

SJÆLD­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.