Ga­lak­to­sæ­mi

BT - - NYHEDER -

Marco Eg­holm, 21 år: » Jeg er her for at syn­lig­gø­re det sjæld­ne « Ga­lak­to­sæ­mi er en ar­ve­lig en­zym­de­fekt, der med­fø­rer ned­sat el­ler mang­len­de ev­ne til at ned­bry­de mæl­kesuk­ker. Det kan fø­re til ska­der på hjer­ne og an­dre or­ga­ner, og man­ge op­le­ver pro­ble­mer med kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og kom­mu­ni­ka­tion, li­ge­som klun­tet mo­to­rik og rysten på hæn­der­ne ses hyp­pigt. Det an­slås, at om­kring 50 dan­ske­re li­der af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.