Wolf hirs­chhorn syn­drom

BT - - NYHEDER -

Sil­je Tøn­ners, 9 år: » Jeg er her med mi­ne f or­æl­dre, min lil­le­sø­ster og lil­le­bror og far­mor og far­far. Jeg har mødt man­ge ven­ner fra sko­len og ho­spi­ta­let « Wolf hirs­chhorn syn­drom er ken­de­teg­net ved ka­rak­te­ri­sti­ske an­sigts­træk, psy­ko­mo­to­risk ud­vik­lings­hæm­ning, epi­lepsi, med­fød­te hjer­te- kar­mis­dan­nel­ser, mis­dan­nel­ser i kønsor­ga­ner­ne og vækst­hæm­ning. Det an­slås, at der i gen­nem­snit fø­des ét barn om året i Dan­mark med syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.