Wil­li­ams syn­drom

BT - - NYHEDER -

Maya Sor­nn- Fri­e­se, 13 år: » Jeg er her for at støt­te Sjæld­ne Da­gen « Wil­li­ams syn­drom skyl­des kro­mo­som­fejl og ka­rak­te­ri­se­res blandt an­det ved sær­li­ge an­sigts­træk, psy­ko­mo­to­risk ud­vik­lings­hæm­ning, hjer­te­fejl, over­følsom­hed for ly­de og en udad­vendt ad­færd og ta­leg­læ­de. Det an­slås, at mel­lem 200 og 250 dan­ske­re li­der af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.