SLIP AF MED

BT - - SUNDHED -

Li­ge­som det ta­ger tid at kom­me igen­nem en sorg­pro­ces, ta­ger det og­så tid at væn­ne sig til tin­ni­tus An­ne- Met­te Mo­hr , psy­ko­log og tin­ni­tus- spe­ci­a­list Tek­no­lo­gi kan let­te vej­en til at få tin­ni­tus til at gli­de i bag­grun­den, men fak­tisk er den bed­ste re­sur­se, vi har, vo­res egen hjer­ne An­ne- Met­te Mo­hr , psy­ko­log og tin­ni­tus- spe­ci­a­list

LYD- KA­OS fort­sat, at der er fag­folk, som ik­ke er fulgt med ud­vik­lin­gen. Hver gang Hø­re­for­e­nin­gen hol­der tin­ni­tus- ar­ran­ge­men­ter, mø­der vi men­ne­sker, der har få­et at vi­de af læ­gen el­ler øre­læ­gen, at de ba­re må gå hjem og le­ve med tin­ni­tus. Men det skal de net­op ik­ke. I dag fin­des der man­ge me­to­der til at kun­ne hjæl­pe de fle­ste, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i for­e­nin­gen Ire­ne Sch­ar­bau. Man­ge dan­ske­re li­der Op mod 16 pct. af al­le voks­ne dan­ske­re li­der af kon­stant el­ler næ­sten kon­stant hy­len for ører­ne. Det sva­rer til ca. hver sjet­te voks­ne. Ly­de­ne kan og­så op­træ­de i form af su­sen, hvæ­sen, brum­men el­ler en pul­se­ren­de lyd. Tin­ni­tus op­står ty­pisk, hvis man li­der af hø­re­tab, el­ler hvis man er ud­sat for støjska­der. Det er ik­ke i sig selv en syg­dom, men et symp­tom på, at hjer­nens må­de at be­ar­bej­de lyd på har æn­dret sig.

En af lan­dets før­en­de spe­ci­a­li­ster, spe­ci­al­læ­ge i me­di­cinsk au­di­o­lo­gi og lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Tu­re An­der­sen de­ler Hø­re­for­e­nin­gens op­fat­tel­se:

» Der er desvær­re man­ge pa­tien­ter, som får at vi­de, at de ba­re må læ­re at le­ve med det. Men sam­ti­dig op­le­ver jeg og­så, at man­ge selv har en op­fat­tel­se af, at der ik­ke er no­get at gø­re og der­for ik­ke sø­ger hjælp, « si­ger han.

Der fin­des dog man­ge me­to­der til at slip­pe af med den kon­stan­te lyd. De mest ef­fek­ti­ve er for det før­ste at få tjek­ket, om man li­der af hø­re­tab og for det an­det at kom­bi­ne­re så­kaldt lyd­te­ra­pi med psy­ko­log­s­am­ta­ler. Det for­kla­rer en an­den spe­ci­a­list i hø­re­pro­ble­mer - her­un­der tin­ni­tus - psy­ko­log An­ne- Met­te No­hr.

» Hvis man li­der af hø­re­tab, og man får et hø­re­ap­pa­rat, vil ens hø-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.