Så­dan le­ver du med tin­ni­tus

BT - - SUND­HED -

1. Drop in­ter­net­tet

2. Hold ører­ne ak­ti­ve 3. Lyt ef­ter an­dre ly­de – uden tek­no­lo­gi Du be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis hjæl­pe­mid­ler til at få din tin­ni­tus til at gli­de i bag­grun­den. Hvis du træ­ner dig selv i at lyt­te ef­ter an­dre ly­de i din hver­dag, f. eks. når du går en tur på ga­den, på stran­den el­ler i sko­ven, kan du træ­ne dig selv i at glem­me at hø­re ef­ter din tin­ni­tus. Mu­sik kan og­så væ­re et ef­fek­tivt red­skab. Lyt f. eks. til no­get mu­sik med man­ge in­stru­men­ter og fo­kusér på et in­stru­ment. Lyt in­tenst ef­ter det og gen­spil mu­siks­tyk­ket – nu med fo­kus på et an­det in­stru­ment. 4. Øre­prop­per, nej tak Man­ge med tin­ni­tus får ten­dens til

5. Få hu­mø­ret un­der kon­trol

6. Hø­re­tab

7. Op­giv ik­ke hø­je ly­de 8. Al­ter­na­tiv be­hand­ling Der fin­des man­ge for­skel­li­ge for­mer for be­hand­ling, som må­ske kan hjæl­pe li­ge net­op dig - af­prøv, hvad der vir­ker for dig og din tin­ni­tus. Det kan f. eks. væ­re i form af af­spæn­ding, mind­ful­l­ness, aku­punk­tur el­ler hyp­no­se. Ople­ver du in­gen ef­fekt, bør du stop­pe den al­ter­na­ti­ve be­hand­ling, da det hur­tigt kan tøm­me din pen­ge­pung. Det er ik­ke al­le, det har glæ­de af det, men for nog­le kan det få en til at glem­me de ufri­vil­li­ge ly­de in­de i ho­ve­d­et. 9. Det ta­ger tid Tin­ni­tus kan væ­re fryg­te­lig in­va­li­de­ren­de, men på et tids­punkt vil du op­le­ve, at du ’ glem­mer’ ly­de­ne in­di­mel­lem. For­vent dog ik­ke, at det­te ’ ven­de­punkt’ kom­mer li­ge med det sam­me. Det ta­ger tid og kræ­ver tå­l­mo­dig­hed at træ­ne sin hjer­ne i ik­ke he­le ti­den at fo­ku­se­re på sin tin­ni­tus.

Du kan let fin­de en mas­se skræm­me­hi­sto­ri­er på in­ter­net­tet, når du sø­ger ef­ter in­for­ma­tion om tin­ni­tus. Hvis du tror på dem, vil din hjer­ne sen­de stresshor­mon ud i blo­det, så du kom­mer til at hø­re ly­de­ne end­nu kraf­ti­ge­re. Du kan og­så ri­si­ke­re at ud­vik­le angst. Sørg der­for i ste­det for at sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp via f. eks. Hø­re­for­e­nin­gen, Hou­se of Hea­rings ( Hou­seof­hea­ring. dk) el­ler kom­mu­ni­ka­tions­cen­tre, der kan hjæl­pe med hø­re­pro­ble­mer og tin­ni­tus. Der fin­des et i hver re­gion. På kom­mu­ni­ka­tions­cen­tre­ne kan du f. eks. få af­prø­vet, hvil­ke hjæl­pe­mid­ler der vil væ­re go­de for dig og få dem be­vil­get, så du ik­ke skal ud at kø­be dem.

Man læg­ger især mær­ke til sin tin­ni­tus, når der er stil­le. Sørg der­for for at ’ hol­de ører­ne i gang’ med for­skel­li­ge ty­per lyd, som kan be­ro­li­ge dit hø­re­sy­stem. Det kan f. eks. væ­re lyd af blæst, bøl­ge­skvulp el­ler bål, der kan ma­ske­re din tin­ni­tus. Du kan bl. a. få hø­re­ap­pa­ra­ter, der har pro­gram­mer med na­tur­ly­de el­ler en lil­le lyd­ge­ne­ra­tor til øret. En­de­lig kan du og­så kø­be di­ver­se lyd- ap­ps til din smartp­ho­ne. Nog­le af dem er end­da gra­tis. Prøv f. eks. føl­gen­de: • Oti­cin Tin­ni­tus So­und • Phonak Tin­ni­tus Ba­lan­ce • Reso­und Re­lief • Tin­ni­tus The­ra­py Li­te • Sle­ep Free • Ori­en­tal Relax • Hear & Tin­ni­tus Du kan og­så kø­be en lyd­pu­de, som du kan slut­te til din smartp­ho­ne. På den må­de kan du let­te­re fal­de i søvn om af­te­nen. En så­kaldt ’ bedsi­de ma­sker’, som man læg­ger un­der ho­ved­pu­den, er og­så en mu­lig­hed. at vil­le be­skyt­te de­res ører mod støj. Men lad væ­re med at blo­ke­re di­ne ører med øre­prop­per, med­min­dre du er i rig­tig larm. Hvis du be­gyn­der at bru­ge hø­re­værn i al­le mu­li­ge sam­men­hæn­ge for at be­skyt­te di­ne ører, ri­si­ke­rer du at bli­ve ly­d­over­føl­som, og der­med vil du hø­re din tin­ni­tus kraf­ti­ge­re. Dit au­di­ti­ve sy­stem har brug for lyd, li­ge­som din ma­ve har brug for mad og vand. Hvis du er ble­vet angst, de­pri­me­ret el­ler stres­set på grund af din tin­ni­tus, skal du sø­ge hjælp. Når du får styr på ang­sten, de­pres­sio­nen el­ler stres­sen, dæm­pes din tin­ni­tus, og den vil på sigt gli­de helt i bag­grun­den. Det kan en psy­ko­log hjæl­pe dig med. Hvis du li­der af stress, vil du op­le­ve, at tin­ni­tus er kraf­ti­ge­re, når du er stres­set, og min­dre frem­træ­den­de, når du ik­ke er stres­set. Hvis du sam­ti­dig med tin­ni­tus har et hø­re­tab, bør du få un­der­søgt, om du har brug for hø­re­ap­pa­rat. Et hø­re­ap­pa­rat gør, at du får me­re lyd ind i dit øre ude­fra, og det ale­ne kan få tin­ni­tus til at træ­de i bag­grun­den. Lad væ­re med at op­gi­ve at spil­le mu­sik, gå til kon­cer­ter og an­dre højlyd­te op­le­vel­ser. Men gør det med om­tan­ke. Tjek lyd­ni­veau­et og brug hø­re­værn, hvis du ik­ke kan hø­re, hvad de an­dre si­ger, uden at de skal rå­be. På den må­de sik­rer du, at du fort­sat kan le­ve et nor­malt liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.