TIN­NI­TUS

BT - - SUNDHED -

rel­se bli­ve bed­re, for­di man får me­re lyd ind ude­fra. Der­ved ma­ske­res tin­ni­tus­ly­de­ne. Der­for er det me­get vig­tigt som det før­ste at få styr på, om man har ned­sat hørelse, « si­ger hun. Lyd­te­ra­pi via ap­ps An­ne- Met­te Mo­hr har me­re end 20 års er­fa­ring med at hjæl­pe pa­tien­ter med sam­ta­le­te­ra­pi. Det sker of­te i kom­bi­na­tion med lyd­te­ra­pi, der f. eks. kan be­stå i, at man ak­ti­ve­rer si­ne ører i form af mu­sik hjem­me i stu­en el­ler ly­de i form af bøl­ge­skvulp, bål, blæst el­ler an­dre ly­de, man kan få via ap­ps på sin smartp­ho­ne el­ler ind­byg­get i et hø­re­ap­pa­rat.

» Hvis det ik­ke hjæl­per at få et hø­re­ap­pa­rat, ser jeg ty­pisk på per­so­nens liv. Det kan væ­re, at man har en stres­set hver­dag el­ler et svært liv, som er med­vir­ken­de til, at man op­le­ver tin­ni­tus som me­get kraf­tig og for­styr­ren­de, og så kan det væ­re her, man skal sæt­te ind, « si­ger hun og an­be­fa­ler, at man i den for­bin­del­se bli­ver be­vidst om, hvor me­get man selv kan gø­re for at glem­me ly­de­ne:

» Tek­no­lo­gi kan let­te vej­en til at få tin­ni­tus til at gli­de i bag­grun­den, men fak­tisk er den bed­ste re­sur­se, vi har, vo­res egen hjer­ne. Det er f. eks. helt af­gø­ren­de, at ens indstil­ling går fra at væ­re frygt til at tæn­ke ’ nå ja, den er der, men jeg be­hø­ver ik­ke at lyt­te ef­ter’. Når man tæn­ker på den må­de, øges hjer­nens ev­ne til at fra­fil­tre­re tin­ni­tus, så vi ik­ke hø­rer den. Det er det sam­me, der sker, når vi fra­fil­tre­rer ly­den af al­min­de­li­ge bi­ler, men la­der ly­den af en si­re­ne fra en am­bu­lan­ce slip­pe igen­nem, « si­ger An­ne- Met­te Mo­hr og un­der­stre­ger, at man dog skal væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed.

» Li­ge­som det ta­ger tid at kom­me igen­nem en sorg­pro­ces, ta­ger det og­så tid at væn­ne sig til tin­ni­tus. Ven­de­punk­tet kom­mer, når man be­gyn­der at glem­me det en gang imel­lem, og så er man på vej til at få tin­ni­tus til at gli­de me­re og me­re i bag­grun­den. Men det er en pro­ces, der er me­get for­skel­lig fra per­son til per­son. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.