Lo­ne gav Ge­org li­vet til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

TAK­NEM­ME­LIG har over­ta­get, har Lo­ne Duus på nær­me­ste hold over­væ­ret ik­ke fær­re end syv for­gæ­ves genop­liv­nings­for­søg på hen­des el­lers sport­stræ­ne­de mand. 63- åri­ge Ge­org Dam Ni­el­sen, som på det­te tids­punkt er helt blåsort i ho­ve­d­et og med mar­kan­te hvi­de øj­ne, er kli­nisk død.

» Dø­den stod ik­ke ba­re uden for dø­ren. Dø­den var he­rin­de. Midt­vejs tæn­ker jeg: Det går ik­ke. Nu sker dét, der ik­ke må ske. Og så går jeg i chok, « si­ger Lo­ne Duus om de dra­ma­ti­ske mi­nut­ter i april. Hå­bet vend­te til­ba­ge Men da red­der­ne og vagt­læ­gen plud­se­lig re­gi­stre­rer tegn på liv ef­ter det ot­ten­de for­søg på genop­liv­ning med hjer­testar­ter­ud­sty­ret og li­ge så man­ge injek­tio­ner i Ge­org Dam Ni­el­sens krop, ven­der hå­bet med ét til­ba­ge.

» In­den Falck kom, og jeg lå der og gav hjer­te­mas­sa­ge og tryk­ke­de og tryk­ke­de alt det, jeg over­ho­ve­det kun­ne, tænk­te jeg på et tids­punkt: Han er død, så jeg kan li­ge så godt hol­de op. Men jeg tænk­te og­så: nej, hvis han rent fak­tisk er død, så sker der jo ik­ke no­get ved at bli­ve ved. Så det gør jeg, « si­ger Lo­ne Duus, som i dag er dybt tak­nem­me­lig over, at hun tog den be­slut­ning, for det er den di­rek­te år­sag til, at Ge­org Dam Ni­el­sen mod al­le odds over­le­ve­de.

Sam­me tak­nem­me­lig­hed fø­ler In­den Falck kom og jeg lå der og gav hjer­te­mas­sa­ge og tryk­ke­de og tryk­ke­de alt det, jeg over­ho­ve­det kun­ne han selvsagt og­så.

» Især over for Lo­ne. Det er hen­des fortje­ne­ste, at jeg har få­et li­vet en gang til og er her end­nu. Du var jo en helt den dag, « ly­der det hen­vendt til sin ko­ne fra Ge­org Dam Ni­el­sen, hvis for­hø­je­de blod­tryk var stres­s­re­la­te­ret, ef­ter han gen­nem en lang pe­ri­o­de hav­de væ­ret un­der ek­stremt ar­bejds­pres som en af kun tre fa­stan­sat­te på det lo­ka­le asyl­cen­ter med 160 be­bo­e­re. Den stør­ste ga­ve I dag ta­ger han og Lo­ne Duus til Kø­ben­havn, hvor hun sam­men med 37 an­dre mænd og kvin­der, der og­så har red­det liv tak­ket væ­re en ek­stra­or­di­nær ind­sats i en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, skal på sce­nen som no­mi­ne­ret ved Hjer­te­for­e­nin­gens ar­ran­ge­ment ’ Årets hjer­te­red­der 2016’.

Og uan­set hvem af de 38 hel­te, som måt­te en­de med at få den ul­ti­ma­ti­ve hæ­der, er den stør­ste ga­ve for Lo­ne Duus, at hun og hen­des mand sta­dig har hin­an­den.

Ge­org Dam Ni­el­sen har ef­ter kol­laps få­et indo­pe­re­ret en ICD, der er en kom­bi­ne­ret pa­ce­ma­ker og hjer­testar­ter. Hans hjer­te­funk­tion er på om­kring 50 pro­cent, men hver­ken hjer­nen el­ler an­dre or­ga­ner har ta­get ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.