Dansk last­bil­chauf­før dømt i Nor­ge

BT - - NYHEDER -

En ulyk­ke på den nor­ske E18- mo­tor­vej i maj sid­ste år en­der nu med at ko­ste en dansk last­bil­chauf­før 14.000 nor­ske kro­ner.

Det skri­ver den nor­ske tv sta­tion NRK, ef­ter at by­ret­ten i Lar­vik har dømt den dan­ske chauf­før for al­le tre til­ta­le­punk­ter i for­bin­del­sen med ulyk­ken 21. maj i fjor.

Nu er han så ble­vet dømt for at væ­re last­bi­lens chauf­før, for at kø­re for hur­tigt samt for ik­ke at kon­trol­le­re, at dens brem­ser fun­ge­re­de or­dent­ligt.

Last­bi­len kør­te 94 ki­lo­me­ter i ti­men i en zo­ne, hvor det kun er til­ladt at kø­re 80 ki­lo­me­ter i ti­men. Den del af til­ta­len har man­den er­klæ­ret sig skyl­dig i.

Man­den si­ger og­så, at han ik­ke kon­trol­le­re­de last­bi­lens til­stand in­den af­gang, men at det ske­te, for­di han sto­le­de på, at last­bi­len al­le­re­de var ble­vet kon­trol­le­ret til­stræk­ke­ligt.

Ulyk­ken sid­ste år ske­te ved Ring­dalstun­ne­len, hvor last­bi­len stød­te sam­men med en bus med 26 pas­sa­ge­rer. 12 af pas­sa­ge­rer­ne på­drog sig ska­der ved ulyk­ken.

Den nor­ske by­ret men­te, at man­den bur­de ha­ve lagt mær­ke til, at last­bi­lens brem­ser ik­ke fun­ge­re­de or­dent­ligt, og det var alt­så grun­den til, at han blev idømt bø­de.

Man­den blev og­så fra­kendt sit kø­re­kort i ot­te må­ne­der, men da kø­re­kor­tet al­le­re­de blev ind­dra­get i for­bin­del­se med ulyk­ken, kan chauf­før­en få kor­tet til­ba­ge med det sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.