70.000 mi­gran­ter kan væ­re fan­get i Græken­land i marts

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af mi­gran­ter og flygt­nin­ge på græsk jord kan bli­ve tredoblet i marts og der­med nå helt op på 70.000.

Det si­ger lan­dets mi­gra­tions­mi­ni­ster Yi­an­nis Mouza­la til tv- ka­na­len Me­ga Chan­nel TV iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP søn­dag.

» Vi an­slår, at an­tal­let af men­ne­sker, der sid­der fast i vo­res land, vil væ­re op­pe på mel­lem 50.000 og 70.000 men­ne­sker i næ­ste må­ned. I dag er der 22.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter, « si­ger han i in­ter­viewet.

Cir­ka 6500 men­ne­sker har op­ho­bet sig ved græn­sen til Ma­kedo­ni­en i det nord­li­ge Græken­land søn­dag. Ma­kedo­ni­en lod kun 300 mi­gran­ter og flygt­nin­ge pas­se­re græn­sen lør­dag.

Op­hob­nin­gen i Ido­me­nil­ej­ren ved græn­sen til Ma­kedo­ni­en sker, ef­ter at fi­re Bal­kan- lan­de har lagt loft over, hvor man­ge der må slip­pe igen­nem. Der­u­d­over er Ma­kedo­ni­en be­gyndt at næg­te af­g­ha­ne­re ad­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.