Chok- slut­ning

BT - - NYHE­DER -

en­kelt ano­nym op­ring­ning til den iskol­de le­je­mor­der P ( Cla­es Ljung­mark) - stod det nem­lig frysen­de klart at og­så han kun var en lil­le fisk i et hav af vir­ke­li­ge ( og of­te an­sigs­lø­se) kæm­pe­mon­stre. Ener­gre­ens fald Og selv­om vo­res ven­ner i bag­mand­spo­li­ti­et, Mads ( Tho­mas Bo Lar­sen) og Alf ( Tho­mas Hwan), kun­ne fejre ener­gi­gi­gan­ten Ener­gre­ens fald og der­med de­res vel­fortjen­te op­rul­ning af ’ år­hund­re­dets dan­ske er­hvervs­skan­da­le’, så er de end­nu ikke helt i mål.

På grund af Mads’ lidt uer­far­ne ( og ja, nok og­så ure­a­li­sti­ske) frem­gangs­må­de svøm­me­de de far­lig­ste fisk nem­lig væk i sid­ste øje­blik. Og der­for er der ri­ge­ligt at la­ve til den kom­men­de ’ sæ­son 2’.

Og mens ’ San­der’ i hver fald ikke kom­mer til at med­vir­ke i en fort­sæt­tel­se, så fort­sæt­ter li­vet for se­ri­ens øv­ri­ge gal­le­ri af vel­skab­te ka­rak­te­rer. Li­vet fort­sæt­ter - trods alt Så­le­des fik små­for­bry­der­ne Ni­cky ( Es­ben Smed) og Bim­se ( Lucas Han­sen) en­de­lig lidt held i sprøjten, da ’ P’ be­tal­te dem to mil­li­o­ner for ( in­te­ta­nen­de) at hjæl­pe Ale­xan­der Sø­de­r­gren ud af lan­det. Det nær­me­ste se­ri­en kom på en rig­tig helt, be­tjen­ten Mads, hen­te­de med et trod­sigt smil sin sk­lero­se­ram­te og ut­ro ko­ne Kri­sti­na ( Li­ne Kru­se) på ho­spi­ta­let. De el­sker nem­lig sta­dig hin­an­den. Og en­de­lig i af­snit­tets mest rø­ren­de sce­ne måt­te Ener­gre­ens nai­ve che­fad­vo­kat Clau­dia ( Na­ta­lie Ma­du­eño) si­ge far­vel og på gen­syn til sin lil­le søn Ber­tram. Clau­dia fik nem­lig ikke den af­ta­le med po­li­ti­et, hun hav­de hå­bet på. Og nu skal ’ mor’ ind at ru­ske trem­mer.

Alt i alt var ’ Bed­rag’ må­ske ikke helt på høj­de med ’ Bro­en’ og ’ For­bry­del­sen’. Men ef­ter det før­ste lidt klod­se­de af­snit kom se­ri­en hur­tigt på skin­ner. Plot­tets tro­vær­dig­hed var til ti­der lidt tvivl­s­omt ( jeg er ikke fi­nan­s­eks­pert). Men det fun­ge­re­de. Og med in­struk­tø­rer som Per Fly og Sø­ren Kragh- Ja­cob­sen blev Jep­pe Gjer­vig Grams hi­sto­rie so­lid søn­dags­un­der­hold­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.