Av for Ag­ger og Austin

BT - - SUPERLIGA - SKA­DER

Mens ar­me­ne var højt hæ­vet over ho­ve­d­et eft er den før­ste sejr over Ho­bro i fem for­søg, røg de lidt ned igen med tan­ke på de ska­der, der op­stod un­der op­gø­ret på Brønd­by Sta­dion. Al­le­re­de i 1. halv­leg ud­gik den blå- gu­le midt­ba­ne­pro­fi l Ro­dolph Austin med en ska­de – og i pau­sen måt­te og­så lands­holds­an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger mel­de for­fald. Beg­ge nøg­le­spil­le­re er ude på fo­re­lø­big ube­stemt tid.

Umid­del­bart ser det dog mest al­vor­ligt ud for Ro­dolph Austin, der fi k et slag eft er en halv ti­me – og ik­ke ko­me op igen.

» Jeg ved ik­ke, hvad der ske­te med ham. Han er på ska­destu­en nu. Jeg tror, det er knæ­et. Jeg kan ik­ke gø­re no­get nu. Vi får over­blik i mor­gen ( man­dag, red.), « lød det det eft er 1- 0- sej­ren fra Brønd­by- træ­ner Tho­mas Frank. Uden for­svar An­der­le­des er mel­din­gen om­kring Da­ni­el Ag­ger. Ag­ger var al­le­re­de tvivl­s­om op til kam­pen, men Frank valg­te at spil­le med den mid­ler­ti­di­ge an­fø­rer i et i for­vej­en ska­des­ramt mid­ter­for­svar. Det gav imid­ler­tid bag­slag. Ag­ger kun­ne ik­ke gen­nem­fø­re op­gø­ret.

» Da­ni­el fi k en lil­le for­stræk­ning i ma­vere­gio­nen i fre­da­gens træ­ning, så vi vid­ste godt, der var en ud­for­dring der. Han blev te­stet, men kun­ne desvær­re ik­ke gen­nem­fø­re kam­pen, Og­så dér reg­ner jeg med, vi ved me­re i mor­gen. For­hå­bent­lig hjæl­per en god nats søvn på det he­le, « sag­de Tho­mas Frank.

Brønd­by har i for­vej­en pro­ble­mer på de de­fen­si­ve og cen­tra­le po­si­tio­ner på hol­det. Tho­mas Ka­h­len­berg var søn­dag aft en end­nu ik­ke klar til at spil­le fra start. Han var dog på bæn­ken, li­ge som en an­den cen­tral midt­ba­ne­spil­ler – Le­bo­gang Phi­ri. Vær­re ser det ud i mid­ter­for­sva­ret, hvor Martin Al­bre­cht­sen er lang­tids­ska­det.

Med Ag­gers for­fald, er Brønd­by eft er­ladt uden et mid­ter­for­svar. Det var så­le­des den nor­ma­le ven­stre ba­ck, Jes­per Ju­els­gård, og midt­ba­ne­spil­le­ren Martin Ørnskov, der slut­te­de Ho­bro- kam­pen af i hjer­tet af den blå- gu­le de­fen­siv. Da­ni­el fi k en lil­le for­stræk­ning i ma­vere­gio­nen i fre­da­gens træ­ning, så vi vid­ste godt, der var en ud­for­dring der. Han blev te­stet, men kun­ne desvær­re ik­ke gen­nem­fø­re kam­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.