Fi­re da­ge de­fi ne­rer FCMs for­år

BT - - SUPERLIGA -

DE FOD­BOLD­KAM­PE, DER spil­les i Her­ning i øje­blik­ket, er ik­ke små­ting. Først hav­de de be­søg af Man­che­ster Uni­ted, og nu be­gyn­der de så su­per­liga­for­å­ret med to me­get sto­re kam­pe mod AaB i aft en og FCK på tors­dag.

Det er ik­ke uri­me­ligt at an­ta­ge, at de to kam­pe ale­ne kan kom­me til at de­fi ne­re for­å­ret for de for­sva­ren­de me­stre. Min klum­me i dag skal især hand­le om net­op Midtjyl­land og om de to topkam­pe i Her­ning. FCM HAR MED de to kam­pe al­le go­de mu­lig­he­der for at gi­ve sig selv den per­fek­te start på for­å­ret og jag­ten på et nyt mester­skab.

Den sid­ste uge af eft er­å­ret så ud til at skul­le de­fi ne­re for midtjy­der­ne, om det var et godt el­ler for­fær­de­ligt ef­ter­år, men det­te skæb­ne­e­le­ment blev fj er­net af stormen, som afl yste hjem­me­kam­pen mod FCK.

Storm­afl ys­nin­gen for­hin­dre­de tin­ge­ne i at kun­ne gå helt galt, for­di FCM ik­ke kun­ne ta­be til FCK, da midtjy­der­ne var mest spændt for. De var på det tids­punkt me­get pres­se­de i trup­pen, og de hav­de af­gø­ren­de kam­pe rundt om den kamp. Den storm kom be­lej­ligt.

De slut­te­de så eft er­å­ret af med at spil­le fan­ta­stisk fl ot mod Brug­ge og fi k mu­lig­hed for at mø­de Uni­ted, som gav dem dén fa­bel­ag­ti­ge kamp i Her­ning, hvor de brag­te sig i him­len for så at kom­me no­get me­re ned på jor­den igen i tors­dags. MEN FAK­TUM ER, at de før dis­se to sto­re kam­pe i liga­en har en for­del af at ha­ve væ­ret i kamp på så højt ni­veau og har skul­let væn­ne sig til at spil­le så hur­tigt. Det ser jeg iso­le­ret som en for­del over for AaB og FCK.

Jeg tror, uan­set hvad der sker i de to kam­pe, ik­ke at FCM bli­ver rin­ge­re end num­mer to, men sæt­ter de po­int til mod AaB og ta­ber til FCK, tror jeg, at mester­ska­bet er uden for ræk­ke­vid­de. FCK vil væ­re så stær­ke, at de sæt­ter få po­int til i for­å­ret. JEG SER DE to kam­pe i Her­ning i den­ne uge som helt åb­ne. Det er selvsagt hårdt for FCM med tre så hår­de kam­pe på en uge. De mød­te Uni­ted, som fy­sisk var en ud­for­dring, og som og­så ram­te dem lidt men­talt. Det er selv­føl­ge­lig det, der ta­ler imod, at de har en for­del af Uni­ted- kam­pe­ne. Man skal ik­ke læg­ge alt i re­sul­ta­ter af træ­nings­kam­pe, men det har væ­ret umu­ligt ik­ke at læg­ge mær­ke til, at AaB har set stær­ke ud i de­res træ­nings­re­sul­ta­ter. Jeg har al­li­ge­vel FCM som sva­ge fa­vo­rit­ter i den kamp, og hvis de vin­der den, vil de bli­ve boo­stet vold­somt af det frem mod den vi­ta­le kamp mod FCK. Her vil de så stå med to kam­pe i be­ne­ne, som ik­ke kan und­gå at be­la­ste dem lidt. DET ER SPÆN­DEN­DE at få set de tre top­hold i Her­ning in­den for så få da­ge. I for­hold til da de gik på ju­le­fe­rie, me­ner jeg, at FCM er svæk­ket af at ha­ve mi­stet Svi­at­chen­ko. Han hav­de en mar­kant sta­tus – nu la­der de­res for­svar no­get til­ba­ge at øn­ske. Jeg sy­nes ik­ke, Novak har vist sig at væ­re den for­ven­te­de su­per­ba­ck, og An­dre Rø­mer har læn­ge væ­ret – og det si­ger jeg ik­ke på grund af Uni­ted- kam­pen.

Men vi har i kam­pe­ne mod Uni­ted og­så set, at Si­sto igen er ved at væ­re der, hvor han kan træk­ke po­int ud af kam­pe­ne og på egen hånd af­gø­re det, og rundt om ham har man en uhyg­ge­ligt stærk off en­siv. Onu­a­chu, Pu­sic, Has­san og Kad­lec er alt­så me­get stær­ke mu­lig­he­der at rå­de over. DET FÅR MIG og­så til at kon­klu­de­re, at FCM og FCK har de bed­ste trup­per og for­ud­sæt­nin­ger for at bli­ve me­tre, det er og­så der­for, jeg tror, at de ta­ger de to før­ste plad­ser. FCK er i min op­tik gå­et ud af trans­fer­vin­du­et øko­no­misk ri­ge­re, men ik­ke sport­s­ligt sva­ge­re.

Og alt det si­ger jeg så med ri­si­ko­en for, at AaB i aft en vin­der i Her­ning. For gør de det, vil de væ­re stær­ke, og de vil ha­ve seks po­int ned til FCM – det er alt­så man­ge po­int at skul­le hen­te på et hold, der har AaBs kva­li­te­ter. De­fen­sivt ser jeg dem som svæk­ket på grund af Hen­rik Dals­gaards af­gang, men off en­sivt er de me­get, me­get stær­ke og har fast­holdt tre af de bed­ste an­gri­be­re: Thomsen, Spal­vis og Ene­vold­sen.

AaB er dyg­ti­ge til at fl yve lidt lavt og væ­re un­der­spil­let. De får ud­vik­let spil­le­re, som de im­ple­men­te­rer fl ot på de­res hold. Det er hi­sto­ri­en om et godt hånd­værk, der er tæt på at bli­ve ud­ført til UG – det vil­le ik­ke en­gang ha­ve væ­ret skuff en­de, hvis de lå på en fj er­de­el­ler fem­te­plads li­ge nu, men de har få­et det op­ti­ma­le ud af de­res spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.