Mors drøm

BT - - SUPERLIGA -

MMAANNDDAAGG 2 299. F. EFBERBURAURA 2R0 126016 i over et år. Jeg un­der­stre­ger, at der in­tet er galt med Dan­mark. Men jeg fø­ler me­re for Tyr­ki­et, hvor mi­ne for­æl­dre kom­mer fra, « sag­de Em­re Mor.

Kas­per Hjul­mand kal­der be­slut­nin­gen for ’ drø­nær­ger­lig’.

» Men det er alt­så en dyb per­son- lig sag for hver en­kelt at af­gø­re, hvor man fø­ler, at ens rød­der hø­rer hjem­me, « sag­de Kas­per Hjul­mand.

FC Nord­s­jæl­lands sport­s­chef, Car­sten V. Jensen, ser al­le­re­de nu et stort lys i Em­re Mor, der iføl­ge hans over­be­vis­ning kan en­de i hvil­ken som helst klub i ver­den.

» Hans ta­lent er ek­stra­or­di­nært. Når det er fær­di­g­ud­vik­let, kan han nå øver­ste hyl­de. Med det me­ner jeg, at han kan en­de i en af ver­dens al­ler­bed­ste klub­ber. Det vil væ­re fi nt, hvis han bli­ver i FCN kon­trakt­pe­ri­o­den ud. Men jeg ga­ran­te­rer ik­ke for, at det kom­mer til at ske. « Vi­borg FFs ch­eft ræ­ner, Jo­hn­ny Møl­by, lag­de eft er den uaf­gjor­te kamp mod FC Nord­s­jæl­land ik­ke skjul på, at han var im­po­ne­ret over Em­re Mors præ­sta­tion. » Hans ta­lent er ene­stå­en­de. Selv­føl­ge­lig hav­de jeg ger­ne set, at han ik­ke hav­de få­et lov til at ud­fol­de sig. Men jeg an­er­ken­der, at FCN her har en spil­ler, der har mu­lig­he­der­ne for at gå en stor kar­ri­e­re i mø­de, « sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

Han så fra si­de­linj­en Em­re Mor brin­ge FC Nord­s­jæl­land for­an 1- 0 på et vel­ti­met skud.

» Vi spil­ler ik­ke no­gen stor før­ste halv­leg. Men eft er pau­sen var det os, der sad på kam­pen. Så jeg sy­nes, det var fuldt fortjent, at Sebastian An­der­sen ( på straff es­park, red.) i til­læg­s­ti­den sør­ge­de for, at vi trods alt kom ud af kam­pen med det ene po­int, « sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

I FCN- lej­ren var man langt fra til­freds med dom­mer Mi­cha­el Tyk­gaard.

» Det kan dis­ku­te­res om, Ra­mon Rod­ri­gu­es med vil­je ta­ger ar­men til hjælp, el­ler om han kun rø­rer bol­den, for­di en Vi­borg- spil­ler ( Jonas Thorsen, red.) umid­del­bart for­in­den skub­ber til ham, så be­rø­ring var uund­gå­e­lig. Men fak­tum er at vi for an­den gang i den­ne sæ­son er uhel­di­ge med Tyk­gaard. Det sam­me var til­fæl­det mod Brønd­by, hvor han døm­te straff es­park mod os, selv­om for­se­el­sen fandt sted en me­ter uden­for fel­tet, « sag­de Car­sten V. Jensen.

FCN- træ­ner Kas­per Hjul­mand gav ham ret.

» Det er hårdt for dren­ge­ne, at vi ik­ke vin­der. Her eft er kam­pen fø­ler de sig bort­dømt, « sag­de han. Selv­føl­ge­lig hav­de jeg ger­ne set, at han ik­ke hav­de få­et lov til at ud­fol­de sig. Men jeg an­er­ken­der, at FCN her har en spil­ler, der har mu­lig­he­der­ne for at gå en stor kar­ri­e­re i mø­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.