Dig, Ma­nu­el

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

vin­kel tæt på bag­linj­en, og bol­den fi k ufor­stå­e­ligt lov til at smut­te un­der Li­ver­pool- må­l­man­den og ind i net­tet.

I et par mi­nut­ter her­eft er vak­le­de Li­ver­pool- spil­ler­ne rundt som for­slå­e­de bok­se­re, der var få se­kun­der fra et frontalt mø­de med kan­vas­sen, og man ven­te­de blot på det af­gø­ren­de mål num­mer to fra Man­che­ster Ci­ty. Men Li­ver­pool er be­rømt og be­ryg­tet for de sto­re fi na­leco­me­ba­cks – det stør­ste fandt na­tur­lig­vis sted i Cham­pions Le­ague- fi na­len mod AC Milan i 2005, hvor 0- 3 blev vendt til sejr.

Og støt og ro­ligt fi k Mer­sey­si­de- klub­ben etab­le­ret et tryk på Ci­ty­for­sva­ret, som kul­mi­ne­re­de syv mi­nut­ter før tid. Her var lil­le bra­si­li­an­ske Phi­lip­pe Cou­tin­ho hurtig over re­tu­ren, da ind­skift ede Adam Lal­la­na fra få me­ters af­stand send­te bol­den på stol­pen. Cou­tin­ho kun­ne sen­de bol­den ind på en des­pe­rat spr­æl­len­de Wil­ly Ca­bal­lero, der ude­luk­ken­de vog­ter må­let i Ci­tys po­kal­kam­pe Hyl­dest til re­ser­ven Og så stod den først på to gan­ge 15 mi­nut­ters over­tid, som ik­ke ka­ste­de en kon­klu­sion af sig. Og der­for skul­le årets Ca­pi­tal One Cup- fi na­le af­gø­res på den mest spek­taku­læ­re og ubarm­hjer­ti­ge fa­con.

Og det var Man­che­ster Ci­ty, der var køligst og skar­pe­st i ner­ve­du­el­ler­ne fra 11- me­ter­plet­ten. Wil­ly Ca­bal­lero, der nor­malt står i skyg­gen af den en­gel­ske lands­holds­må­l­mand Joe Hart, tak­ke­de for til­li­den og snup­pe­de tre straff es­park i træk, og så blev Yaya Touré Li­ver­pool­bød­del, da han spar­ke­de Ci­tys fj er­de spark for­bi Mig­no­let til en sam­let sejr på 4- 2.

Og ma­na­ger Pel­le­gri­ni var straks klar med hyl­dest til sin re­ser­ve­må­l­mand, som han hav­de lo­vet en fi na­le­tjans.

» Jeg vil hel­le­re ta­be fi na­len end ik­ke hol­de mit ord. En mas­se me­di­er ven­te­de ba­re på at pe­ge fi ngre ad mig, hvis Wil­ly Ca­bal­lero la­ve­de en fejl. Jeg hav­de mas­ser af til­lid til ham. Jeg er glad på spil­ler­nes og sta­bens veg­ne – men mest af alt på hans ( Ca­bal­leros, red.) veg­ne, for­di han fortjen­te det. «

Jür­gen Kl­opp fi k det sid­ste ord, da han re­fl ek­te­re­de over ne­der­la­get i sin før­ste en­gel­ske fi na­le.

» Det er, hvad det er. Du kan fal­de, men det hand­ler om, hvor­dan du rej­ser dig. Vi kan ik­ke æn­dre kam­pen nu. Vi bli­ver ba­re nødt til at fort­sæt­te, og vi kom­mer til at fort­sæt­te. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.