Sto­re for­vent­nin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­DAL­JEJ­AGT

op­nå­et, « er­kend­te Las­se Nor­man, der tid­li­ge­re bå­de har vun­det VM­sølv og - bron­ze i om­ni­um, før af­rej­sen til Lon­don.

Hans kon­kur­ren­ter til tit­len vil i før­ste om­gang var co­lom­bi­an­ske Fer­nan­do Gavi­ria, Qu­i­ck­step, og Team Skys sprin­ter Elia Vi­vi­a­ni. Tro på flagski­bet Mens for­vent­nin­ger­ne til vin­der­ne af det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb, Alex Ras­mus­sen og Jes­per Mør­køv, som og­så kø­rer par­løb ved VM, samt det un­ge stor­ta­lent Ama­lie Di­de­rik­sen, der er til start i kvin­der­nes om­ni­um, er mo­de­ra­te, er der sto­re for­vent­nin­ger til dansk ba­nesports flagskib gen­nem en lang år­ræk­ke, 4.000 me­ter- hol­det.

» Vi kø­rer på så højt et ni­veau, at det vil­le væ­re fe­sent at mel­de min­dre ud. Vi kan kom­me ud i et sce­na­rio, hvor vi kan kø­re vo­res bed­ste løb no­gen­sin­de, og sta­dig kun bli­ve num­mer fi­re, men vi hå­ber, at vi kan slå et af de an­dre stær­ke hold, « si­ger land­stræ­ner Casper Jør­gen­sen, som tid­li­ge­re selv kør­te på 4.000 me­ter- Vi kø­rer på så højt et ni­veau, at det vil­le væ­re fe­sent at mel­de min­dre ud. Vi kan kom­me ud i et sce­na­rio, hvor vi kan kø­re vo­res bed­ste løb no­gen­sin­de, og sta­dig kun bli­ve num­mer fi­re, men vi hå­ber, at vi kan slå et af de an­dre stær­ke hold hol­det, in­den han ka­ste­de sig over træ­ner­ger­nin­gen.

Han reg­ner med, at Au­stra­li­en er no­get nær umu­lig at be­sej­re, så det i ste­det hand­ler om at få ram på Stor­bri­tan­ni­en el­ler New Ze­aland, hvis den dan­ske me­dal­je skal i hus.

Hol­det er ble­vet yn­gre og bre­de­re, så­le­des at to af ryt­ter­ne på det seks mand sto­re hold, Fre­de­rik Ro­den­berg og Nik­las Lar­sen, beg­ge kun er 18. 26- åri­ge Ras­mus Qu­aa­de er nu hol­dets al­der­s­præ­si­dent. Han har op­le­vet, hvor­dan hol­det har ud­vik­let sig.

» Tid­li­ge­re var man sik­ker på sin plads og nær­mest til at kø­re, selv­om man var syg. Nu er vi seks, nær­mest syv ryt­te­re, som he­le ti­den pres­ser hin­an­den i jag­ten på en plads på hol­det. Ni­veau­et bli­ver lidt hø­je­re, når man ik­ke kan vi­de sig sik­ker på sin plads. Hel­dig­vis kan vi bå­de væ­re kon­kur­ren­ter og ven­ner, el­lers vil­le vi jo hel­ler ik­ke gå ud og spi­se sam­men om af­te­nen, « for­tæl­ler Qu­aa­de. Nøg­lerol­ler Selv­om al­le ryt­ter­ne jag­ter en plads på hol­det, er Qu­aa­de sam­men med Las­se Nor­man ud­set til en nøg­lerol­le i me­dal­jej­ag­ten.

» Hvis det skal lyk­kes, skal de to væ­re på top­pen, « fast­slår Casper Jør­gen­sen, som glæ­der sig over den øge­de kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne.

» Det gi­ver mig mu­lig­hed for at skif­te ud un­der­vejs. Det kan væ­re, at der er en ryt­ter, der ik­ke er på top­pen, men det kan og­så væ­re for­di, at hol­det bli­ver stær­ke­re i fi­na­len, hvis vi sæt­ter en frisk mand ind, « si­ger ba­neland­stræ­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.