KIF Kol­ding fær­dig i Cham­pions Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CL- EXIT Det be­gynd­te godt, men slut­te­de skidt, da KIF Kol­ding Kø­ben­havn i går tab­te med 20- 24 på ude­ba­ne til ty­ske Rhe­in- Neck­ar Löwen. Der­med kan ch­eftræ­ner An­to­nio Car­los Or­te­gas mand­skab ik­ke læn­ge­re kom­me vi­de­re fra grup­pe­spil­let i her­re­hånd­bol­dens Cham­pions Le­ague.

Topscorere for KIF blev Bo Spel­ler­berg og Las­se An­der­s­son med hver fem mål.

Kra­vet til KIF Kol­ding Kø­ben­havn var en sejr, sam­ti­dig med at fran­ske Mont­pel­li­er skul­le ta­be hjem­me­kam­pen mod Vi­ve Ki­el­ce.

Den fran­ske del gik i op­fyl­del­se via Mont­pel­li­ers ne­der­lag på 27- 32, så det dan­ske mester­hold hav­de fort­sat alt at spil­le for i Fra­port Are­na Frank­furt. Dansk drøm­mestart Om­vendt hav­de hjem­me­hol­det Rhe­in- Neck­ar Löwen for længst sik­ret sig ad­gang til ot­ten­de­dels­fi­na­len.

KIF Kol­ding Kø­ben­havn fik da og­så en sand drøm­mestart med fø­rin­ger på først 6- 3 og si­den 8- 3.

Det fik det ty­ske holds træ­ner, Ni­ko­laj Ja­cob­sen, til at re­a­ge­re ved at sæt­te lands­man­den Mads Mensah Lar­sen på ba­nen – og så skif­te­de kam­pen ka­rak­ter.

Den dan­ske lands­holds­klip­pe var en dri­ven­de kraft bag Rhe­in- Neck­ar Löwens co­me­ba­ck til 9- 9 og si­den tysk fø­ring ved pau­sen på 12- 11.

I an­den halv­leg var der så­le­des sta­dig kun én vej frem for KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

Men med Kon­stan­tin Igro­pulo sid­den­de ude med rester­ne af en ud­vis­ning fra slut­nin­gen af før­ste halv­leg, måt­te KIF be­gyn­de i un­der­tal, og hjem­me­hol­det øge­de til 13- 11 og si­den 14- 11 ved Ste­fan Si­gur­manns­son. Da Las­se An­der­s­son kort tid ef­ter på­drog sig en unød­ven­dig ud­vis­ning blev det ik­ke just let­te­re for KIF.

Hol­det gav dog ik­ke op, og et par go­de red­nin­ger af Kas­per Hvidt holdt KIF på 17- 19 med 13 mi­nut­ter igen. Men tæt­te­re på end to mål kom KIF ik­ke, og der­med slut­ter Cham­pions Le­ague- even­ty­ret.

KIF la­ve­de sim­pelt­hen for man­ge fejl og dår­li­ge af­slut­nin­ger til at true ty­sker­ne, som el­lers vir­ke­de til at ta­le med. Skjern og­så i pro­ble­mer I den sid­ste, nu be­tyd­nings­lø­se, grup­pe­kamp skal de for­sva­ren­de dan­ske me­stre op mod IFK Kri­sti­an­stad på hjem­me­ba­ne.

Skjern Hånd­bold står og­så for­an en svær op­ga­ve, hvis hol­det skal spil­le sig til ot­ten­de­dels­fi­na­len i Cham­pions Le­ague.

På hjem­me­ba­ne mod Mesk­hov Brest måt­te Skjern nø­jes med 31- 31 ef­ter en tæt af­fæ­re. Der­med er dan­sker­ne tvun­get til at vin­de re­tu­ro­p­gø­ret i Hvi­derusland i næ­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.