DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For godt en må­ned si­den blev et helt nyt bet­ting- kon­cept lan­ce­ret.

Kort og hand­ler BetOnFi­nan­ce om at spil­le på, hvor­dan ak­tie­kur­ser­ne ud­vik­ler sig på en­ten det dan­ske el­ler ame­ri­kan­ske mar­ked, hvil­ket alt­så er før­ste gang, at man kom­bi­ne­rer ak­tie­han­del med bet­ting.

Der er ta­le om et pul­je­spil, hvor man spil­ler mod an­dre spil­le­re, og her kan man så blandt an­det spil­le på, hvil­ke ak­tier, der bli­ver da­gens sto­re vin­de­re el­ler ta­be­re og man kan og­så spil­le på de så­kald­te li­ve- væd­de­mål, som bli­ver af­gjort hur­ti­ge­re.

Det har en af kun­der­ne gjort så godt, at han nu har tjent 28.000 kro­ner uden at ind­be­ta­le en kro­ne, da han star­te­de ud med at spil­le på gra­tis­spil­let hos BetOnFi­nan­ce, og der­eft er vin­de bonuskupo­ner til det rig­ti­ge spil, som han så har om­sat til 28.000 skat­te­frie kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.