Støj­berg: Luk moskéen og send imam hjem

BT - - NYHEDER -

Der er in­gen grund til at hol­de Grim­høj­moskéen åben el­ler la­de imam Abu Bilal bli­ve i lan­det. Det si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) til Ritzau, eft er at TV2s i skjul­te op­ta­gel­ser vi­ser, at Abu Bilal præ­di­ker, at ut­ro mus­lim­ske kvin­der iføl­ge kor­a­nens sha­ri­a­lov skal pi­skes el­ler ste­nes li­ge­som mus­li­mer, som for­la­der is­lam.

» Det er fuld­stæn­dig uhørt, at der fi ndes men­ne­sker i Dan­mark, der præ­di­ker den slags. Det hø­rer selvsagt ik­ke til her. Han hø­rer hel­ler ik­ke til i Dan­mark. Men der er jo reg­ler for, hvor langt man kan gå, « si­ger In­ger Støj­berg.

De Kon­ser­va­ti­ves in­te­gra­tions­ord­fø­rer Na­ser Kha­der vil luk­ke Grim­høj­moskéen, som før har vakt fu­r­o­re. En luk­ning er ik­ke frem­med for in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren.

» Jeg har og­så al­ler­mest lyst til ba­re at få jæv­net Grim­høj­moskéen med jor­den. Men så vil man kom­me til at se dis­se men­ne­sker ar­bej­de og plæ­de­re for de­res fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge tan­ker an­dre ste­der, hvor det er svæ­re­re at in­fi ltre­re, si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.