Tør­næs hen­tes hjem fra EU

BT - - NYHEDER -

MI­NI­STER­RO­KA­DE til at træk­ke sig som mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster lør­dag, lag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke skjul på, at han ger­ne hav­de væ­ret den mi­ni­ster­ro­ka­de for­u­den. Men med et par tak­ti­ske man­nøv­rer og fi­re vil­li­ge Ven­stre- pro­fi­ler kan me­get la­de sig gø­re.

Ven­stres med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, Ul­la Tør­næs, får over­ra­sken­de po­sten som ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster.

I 2013 sat­se­de hun på at skif­te hver­vet som fol­ke­tings­po­li­ti­ker ud med po­sten som borg­me­ster i Holste­bro. Men hun tab­te val­get med et brag.

Året ef­ter mang­le­de Ven­stre plud­se­lig en spids­kan­di­dat til Eu­ro­pa­Par­la­men­tet, da El­len Tra­ne Nør­by trak sig på grund af gravi­di­tet. Det lyk­ke­des Tør­næs at bli­ve valgt med 136.388 stem­mer, men Ven­stre gik et man­dat til­ba­ge. En over­ra­skel­se Nu har Løk­ke så brug for hen­de som mi­ni­ster igen, og Tør­næs læg- ger ik­ke skjul på, at det kom bag på hen­de.

» Jeg står og kni­ber mig selv i ar­men og spør­ger mig selv om, hvor­vidt det kan væ­re rig­tigt, at jeg får an­sva­ret for et mi­ni­ste­ri­um igen, « si­ger Ul­la Tør­næs.

Hun bli­ver af­løst som EU- par­la­men­ta­rik­ser af Mor­ten Løk­ke­gaard, der ik­ke op­nå­e­de gen­valg til Eu­ro­pa­Par­la­men­tet i 2014 på grund af Ven­stres til­ba­ge­gang. Han blev til gen­gæld valgt til Fol­ke­tin­get ved val­get i 2015 og har si­den væ­ret Ven­stres EU- ord­fø­rer. Men nu sen­der Løk­ke ham til­ba­ge til EU.

Og med Løk­ke­gaard ude af Fol­ke­tin­get, bli­ver der igen plads til Ven­stres un­ge håb 32- åri­ge Jakob En­gel- Sch­midt, der på trods af et flot per­son­ligt stem­me­tal over­ra­sken­de ik­ke op­nå­e­de gen­valg til Fol­ke­tin­get ved val­get i 2015 på grund af Ven­stres til­ba­ge­gang på land­s­plan.

En­gel- Sch­midt har si­den sep­tem­ber væ­ret di­rek­tør for de mer­kan­ti­le ud­dan­nel­ser på han­dels­sko­len Ni­els Bro­ck i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.