- showet

BT - - NYHEDER -

lan­ge buk­ser og jak­ke, og kron­prin­ses­se Mary var igen i buk­ser samt et skørt og en fl ot bro­de­ret over­del.

Bå­de kvin­der­ne fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og se­kre­tæ­rer og hof­da­mer går i den lan­ge sor­te abaya, men der er fri­e­re ram­mer for VIPs. So­fi e Løh­de og kron­prin­ses­sen dis­ku­te­re­de dog ik­ke på­klæd­ning.

» Jeg føl­ger pro­tokol­len og er klædt pænt og tæk­ke­ligt. Man skal føl­ge et lands skik og­så selv om man ik­ke er enig i de­res po­li­tik. Jeg har ik­ke talt på­klæd­ning med kron­prin­ses­sen. Vi har drøft et det, vi er her for - at øge eks­por­ten til Sau­di- Ara­bi­en sam­men med 43 dan­ske er­hvervsvirk­som­he­der. Det kan man godt selv om vi ser væ­sens­for­skel­ligt på men­ne­ske­ret­tig­he­der og kvin­ders ret­tig­he­der. Vo­res sund­heds­sek­tor ale­ne eks­por­te­rer for en mia. om året - alt fra læ­ge­mid­ler til ho­spi­tals­løs­nin­ger - og det er det, vi er her for, « si­ger So­fi e Løh­de.

Sau­di­ske kvin­der er stærkt un­der­trykt, de må ik­ke gå ud uden de­res mænds til­la­del­se, må ik­ke kø­re bil, og de fl este bæ­rer niqab.

Det ene­ste, kron­prin­ses­se Mary i går sag­de til pres­sen var, at hun sy­nes be­sø­get er ’ po­si­tivt’, men hun er i lidt af et di­lem­ma hvad an­går kvin­ders ret­tig­he­der. Spy­d­spids For sam­ti­dig med at hun er spy­d­spids i et eks­port­frem­stød i et di­rek­te kvin­defj end­sk ara­bi­sk sam­fund, skal hun og­så væ­re rol­lemo­del for kvin­ders ret­tig­he­der.

Hun skal f. eks. ta­le på Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag 8. marts hjem­me i Dan­mark. Det sker på spil­le­ste­det Ve­ga, og er ar­ran­ge­ret af KV­IN­FO. Årets te­ma er ’ Wo­men De­li­ver’, som har fo­kus ’ det glo­ba­le ar­bej­de for li­ge­stil­ling og ud­for­drin­ger­ne med pi­ger og kvin­ders mang­len­de ret­tig­he­der og mu­lig­he­der ver­den over.’

Et af de fi rma­er, der præ­sen­te­re­de sig selv ved mes­sen i Ri­hy­ad var Chri­sti­na Wat­ches.

Grund­læg­ge­ren Chri­sti­na Hem­bo hav­de en ga­ve til kron­prin­ses­sen, som hun me­ner er et for­bil­le­de i lan­det.

» Kron­prin­ses­sen er et for­bil­le­de her. Jeg er og­så selv for­bil­le­de som er­hvervskvin­de, og vi bli­ver utro­ligt godt mod­ta­get her og­så af mæn­de­ne. Jeg tror, vi kan væ­re med til at gø­re en for­skel i Sau­di- Ara­bi­en. Må­ske ik­ke li­ge i mor­gen, men på læn­ge­re sigt, « si­ger Chri­sti­na Hem­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.