Fi­re år til Ba­sti­ans næ­ste fød­sels­dag

BT - - NYHEDER -

Det er me­get sjovt, men i vo­res fa­mi­lie er vi vant til at ha­ve fød­sels­da­ge på lidt pud­si­ge da­to­er. Ba­sti­ans mor­far har fød­sels­dag ju­le­af­ten

FEJRING Lou­i­se Chri­sti­an­sen der har Ba­sti­an i fav­nen, mens hans far Ni­ma Bor­han Fakouri sid­der på sen­ge­kan­ten.

Og det fik de ret i, for klok­ken 8.05 den 29. fe­bru­ar 2016 kom Ba­sti­an til ver­den. Han er 48 cen­ti­me­ter lang og ve­jer 2.940 gram, for­tæl­ler hans mor. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik blev 145 børn født den 29. fe­bru­ar 2012. De børn er i dag fi­re år gam­le og har ik­ke før i går kun­net fejre de­res fød­sels­dag på sel­ve da­gen.

Da hvert år i den gre­go­ri­an­ske kalender - den kalender vi bru­ger - har 365,25 døgn, bli­ver der hvert fjer­de år i de så­kald­te skudår ind­skre­vet en ek­stra dag i ka­len­de­ren, nem­lig den 29. fe­bru­ar.

Men for Ba­sti­ans ved­kom­men­de be­ty­der det ik­ke, at han kun skal de­le ka­ge ud i bør­ne­ha­ven el­ler sko­len hvert fjer­de år.

» Vi kom­mer ik­ke til at spa­re pen­ge på fød­sels­dags­ga­ver, for i vo­res øj­ne har Ba­sti­an fød­sels­dag hvert år på da­gen ef­ter den 28. fe­bru­ar. Om det så hed­der den 29. fe­bru­ar el­ler 1. marts, det må vi så se på, « si­ger Lou­i­se Chri­sti­an­sen. Den præ­mis er Ba­sti­ans far enig i: » Vi el­sker fe­ster i vo­res fa­mi­lie, så det er ik­ke kun hvert fjer­de år, vi skal fejre Ba­sti­an. Han skal helt sik­kert ha­ve en fød­sels­dags­fest hvert år, « for­tæl­ler Ni­ma Bor­han Fakouri.

» Ja, men det kan da godt væ­re, det skal væ­re lidt spe­ci­elt hvert fjer­de år, « til­fø­jer Lou­i­se Chri­sti­an­sen. Pud­si­ge da­to­er Det var Ba­sti­ans mor­far, der be­gynd­te med at la­ve sjov med, at bar­ne­bar­net sik­kert vil­le bli­ve født på den­ne sær­li­ge da­to, da Ba­sti­ans for­æl­dre for­tal­te fa­mi­li­en, at ter­min­s­da­to­en var den 26. fe­bru­ar.

Og den ny­bag­te mor sy­nes, det er en lidt pud­sigt, at Ba­sti­an kan fejre sin før­ste run­de fød­sels­dag på sel­ve da­gen, når han fyl­der 40.

» Det er me­get sjovt, men i vo­res fa­mi­lie er vi vant til at ha­ve fød­sels­da­ge på lidt pud­si­ge da­to­er. Ba­sti­ans mor­far har fød­sels­dag ju­le­af­ten, mens jeg selv har den 9. april, hvor fla­get al­tid hæn­ger på halvt indtil mid­dag, på grund af be­sæt­tel­sen, « si­ger Lou­i­se Chri­sti­an­sen

Da BT be­sø­ger de ny­bag­te for­æl­dre og Ba­sti­an på bar­sels­gan­gen i Hvi­d­ov­re, har re­sten af fa­mi­li­en end­nu ik­ke væ­ret og hil­se på den lil­le ny. De er nem­lig hjem­me for at pas­se Ba­sti­ans sto­re­bror, der er syg fra bør­ne­ha­ven, mens hans for­æl­dre skal lig­ge på sy­ge­hu­set. Her bli­ver de nog­le da­ge end­nu, indtil de er klar til at ta­ge hjem til Ama­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.