NU ER DET AL­VOR

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 1. MARTS 2016

STEM­MER

Men selv om Trump fort­sat gi­ver an­led­ning til en al­vor­lig ho­ved­pi­ne hos de re­pu­bli­kan­ske ri­va­ler, så har in­gen end­nu væ­ret i stand til at sæt­te en kæp i hju­let på for­ret­nings­man­dens usæd­van­li­ge og suc­ces­ful­de valg­kamp.

Hel­ler ik­ke den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat Ted Cruz, der el­lers kom godt fra land, da han slog Trump ved det før­ste, så­kald­te caucus i Iowa.

» Der er in­gen tvivl om, at hvis Do­nald trom­ler hen over Su­per Tuesday og vin­der al­le ste­der med stor mar­gin, så vil han nok væ­re ustop­pe­lig, « si­ger Cruz. Af­gø­ren­de de­le­ge­re­de I alt 11 sta­ter af­hol­der pri­mær­valg i dag. Der­u­d­over af­hol­des en stri­be caucu­ses for en­ten De­mo­kra­ter­ne el­ler Re­pu­bli­ka­ner­ne.

Hos re­pu­bli­ka­ner­ne er tæt på 600 af de af­gø­ren­de de­le­ge­re­de på spil, hvil­ket er knap halv­de­len af de 1.237 de­le­ge­re­de, som kræ­ves for at bli­ve re­pu­bli­kansk kan­di­dat.

De­mo­kra­ter­ne kæm­per om end­nu fle­re de­le­ge­re­de. Her kræ­ver det dog og­så fle­re de­le­ge­re­de for at op­nå den en­de­li­ge no­mi­ne­ring.

De en­de­li­ge præ­si­dent­kan­di­da­ter bli­ver of­fi­ci­elt valgt i juli. Her­ef­ter skal de to i ef­ter­å­ret kæm­pe om, hvem der skal over­ta­ge Det Hvi­de Hus i USA. Re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter Ben Car­son, 64 år. Tid­li­ge­re neu­rokirurg. Ted Cruz, 45 år. Ame­ri­kansk se­na­tor. Jo­hn Ka­sich, 63 år. Gu­ver­nør i Ohio. Marco Ru­bio, 44 år. Se­na­tor fra Fl­o­ri­da. Do­nald Trump, 69 år. For­ret­nings­mogul og tv- per­son­lig­hed. De­mo­kra­ti­ske kan­di­da­ter Hil­lary Cl­in­ton, 68 år. Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og se­na­tor fra New York. Ber­nie San­ders, 74 år. Se­na­tor fra Ver­mont.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.