Nej, vi skal stil­le krav til ima­mer­ne i ste­det Ja, vi skal ha­ve an­det end Goog­le- ima­mer

BT - - DEBAT - Un­der­vis­nings­ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve For­mand, SF

MAI MERCA­DO

at tro, at man kan kom­me af med had­præ­di­kan­ter ved at la­ve en ud­dan­nel­se. Ima­mer er ik­ke de ene­ste, der præ­di­ker had, op­for­drer til vold og ste­ning. Der in­vi­te­res og­så præ­di­kan­ter ude­fra, som har en me­get grov og skær­pet re­to­rik. I Dan­mark har vi des­u­den en statskir­ke – den krist­ne. Der­for har vi og­så et te­o­lo­gi­stu­di­um. Men vi har ik­ke al­le mu­li­ge an­dre ud­dan­nel­ser, og det skal vi hel­ler ik­ke ha­ve. Det be­ty­der ik­ke, vi slet ik­ke skal stil­le krav til ima­mer. Men det skal ik­ke væ­re det dan­ske ud­dan­nel­ses­sy­stem, der skal be­ta­le for det.

DET ER NAIVT

at vi har ima­mer i Dan­mark, der har goog­let sig frem til de­res vi­den. Der­for me­ner vi, at der skal la­ves en imam­ud­dan­nel­se i Dan­mark. Det skal væ­re folk, der har en te­o­lo­gisk ud­dan­nel­se

i kor­a­nen, og som ken­der den dan­ske Det vil kul­tur og det dan­ske sam­fund. Vi kan

se, at de ima­mer, der bor og præ­di­ker i væ­re et

Dan­mark, har en helt an­den for­stå­el­se vær­diskred at af vo­res land end dem, der kom­mer fl y

ven­de ind og præ­di­ker. Sidst­nævn­te har la­ve en imam

et helt an­det ud­gangs­punkt, og det gi­ver ud­dan­nel­se i de stør­ste pro­ble­mer. Det væ­sent­li­ge er,

om man for­står det dan­ske sam­fund elDan­mark ler ej. Det er skil­le­linj­en – ik­ke om man er mus­lim el­ler ej. Der er rig­tig man­ge mus­li­mer i Dan­mark, der ik­ke op­for­drer til had el­ler ste­ning af kvin­der, som vi har set her med Grim­høj­moskéen.

en imam­ud­dan­nel­se, vil det nok ik­ke gø­re den sto­re for­skel på f. eks. Grim­høj­moskéen. De vil og­så væ­re helt li­geg­la­de. Man skal i ste­det stil­le nog­le krav og rets­for­føl­ge dem, der præ­di­ker had og op­for­drer til vold. Man kan og­så la­ve en li­ste over præ­di­kan­ter, der slet ik­ke skal ha­ve love at kom­me ind i lan­det, li­ge­som man gør i Stor­bri­tan­ni­en. Det vil væ­re et vær­diskred at la­ve en imam­ud­dan­nel­se i Dan­mark. Det dan­ske sam­fund hvi­ler jo på et kri­stent grund­lag. I ste­det bur­de man la­ve et me­re grun­digt til­syn med de mus­lim­ske frisko­ler, så man al­le­re­de tidligt får gre­bet ind for at for­hin­dre, at un­ge men­ne­sker ik­ke le­des ind på en fun­da­men­ta­li­stisk sti. Der skal he­le fore­byg­gel­ses­pa­let­ten ta­ges i brug. Man skal hel­ler ik­ke væ­re nervøs for at true med at træk­ke god­ken­del­ser­ne fra tros­sam­fund, der har me­get ek­stre­me ima­mer.

HVIS MAN FÅR

PIA OL­SEN DYHR

DET DU­ER IK­KE,

at Dan­mark er et kri­stent sam­fund, jeg er selv kri­sten. Men det er jo ik­ke en del af dis­kus­sio­nen. Det væ­sent­li­ge er, at vi har for­skel­li­ge re­li­gio­ner og re­li­gions­fri­hed i Dan­mark. Det er en del af vo­res grund­lov. For mig er der des­u­den tre vig­ti­ge vær­di­er: de­mo­kra­ti, yt­rings­fri­hed og li­ge­stil­ling. Det er helt af­gø­ren­de, at man le­ver op til det og le­ver op til de de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler. Det er spil­le­reg­ler, vi øn­sker at op­ret­hol­de i al­le re­li­gi­øse mil­jø­er. Bå­de i mus­lim­ske og i krist­ne. Det skal bå­de re­li­gi­øse min­dre­tal og fl er­tal for­stå. En imam­ud­dan­nel­se kan hjæl­pe med det.

JEG SY­NES BE­STEMT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.