Hvis Eva Kjer var fod­bold­spil­ler

BT - - DEBAT -

Sport og po­li­tik har al­le da­ge væ­ret li­ge til at blan­de sam­men. Li­ge så of­fi ci­elt man ta­ger af­stand fra sam­men­blan­din­gen, li­ge så oft e fi nder den sted. Men sid­ste uges alt­do­mi­ne­ren­de em­ner i den off ent­li­ge de­bat hav­de ik­ke umid­del­bart no­get med hin­an­den at gø­re. Og så al­li­ge­vel.

PA­NE­LET Hvis Eva Kjer Han­sen hav­de væ­ret fod­bold­spil­ler, var hun høj­re ba­ck hos FC Midtjyl­land. Som en an­den André Rø­mer...

FOR FC MIDTJYL­LANDS re­tur­kamp i Eu­ro­pa Le­ague mod Man­che­ster Uni­ted var en af de be­gi­ven­he­der, der hav­de vip- og par­ti­le­der­po­ten­ti­a­le, men den faldt og­så sam­men med Ven­stre- re­ge­rin­gens kri­se- og så­kald­te te­ra­pi­mø­de på Ma­ri­en­borg, hvor stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­søg­te at ska­be for­ny­et fod­slag mel­lem partilederne fra re­ge­rin­gens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, De Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. Mens til­stan­den frem­de­les var i no­get nær alarm­be­red­skab ons­dag aft en, valg­te Li­be­ral Al­li­an­ce- boss An­ders Samu­el­sen at sæt­te sted­fortræ­der ind, for­di han pri­o­ri­te­re­de at fl yve til Eng­land og se net­op Uni­ted- FCM og mø­de sit net­værk på Old Traff ord i Man­che­ster tors­dag aft en.

OG MENS SØ­REN Pa­pe stod stejlt på sit stand­punkt og krav hjem­me i ho­ved­stads­om­rå­det, var det så, at midtjy­der­ne tab­te det he­le på gul­vet eft er den før­ste kamps let­te­re sen­sa­tio­nel­le 2- 1- ud­gangs­punkt. Mon ik­ke An­ders Samu­el­sen fi k ak­ku­rat li­ge så me­get ud af en hånd­fuld sms’er fra Si­mon Emil Am­mitzbøll og Ox­ford­mø­det, hvor Løk­ke og Pa­pe til sidst gik i ene­rum, mens han kun­ne ple­je si­ne kon­tak­ter på sta­dion? Må­ske. Sel­ve fod­bold­kam­pen var set med dan­ske bril­ler ik­ke rej­sen værd, men al­li­ge­vel og­så en pa­ral­lel i be­gi­ven­he­der­ne på ba­nen til re­ge­rings­stormen der­hjem­me. I hvert fald i kam­pens eft er­spil. HVIS EVA KJER Han­sen hav­de væ­ret fod­bold­spil­ler, var hun høj­re ba­ck hos FC Midtjyl­land. Som en an­den André Rø­mer, der ene mand blev ud­stil­let som den sto­re syn­der, som Uni­ted- spil­ler­ne tør­re­de eft er for­godt­be­fi nden­de i det for FCM bla­me­ren­de 1- 5- ne­der­lag. Jo, han hav­de op­bak­ning fra bæn­ken, men snur­re­de desu­ag­tet rundt de­r­in­de, kun­ne hver­ken gø­re fra el­ler til, uden re­ak­tion fra che­fen for det he­le. Som den gam­mel­kend­te ud­læg­ning af en bjør­ne­tje­ne­ste. For til sidst at få det rø­de kort. Bort­vist og lagt til spot og

Kurt Las­sen, Hvor­dan spil­ler din egen bag­grund ind i dit ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg?

spe på de så nå­des­lø­se so­ci­a­le me­di­er. ANDRÉ RØ­MER FORTJEN­TE den sport­sjour­na­li­sti­ske og me­re re­dak­tio­nelt af­dæm­pe­de tur i tør­re­tum­b­le­ren. Det hø­rer li­ge­som pro­fes­sio­nen og den re­la­tivt vel­pol­stre­de løn­nings­po­se til. Ak­ku­rat som Eva Kjer måt­te igen­nem sam­råd, jour­na­li­stisk hud­fl et­ning og kom­men­ta­to­rer­nes me­ga­fon. In­den sit selv­på­t­vung­ne rø­de kort ik­ke så po­k­kers man­ge mi­nut­ter før ud­løb af or­di­nær spil­le­tid. MEN SOM MAN si­ger, er den næ­ste kamp al­tid den vig­tig­ste. Rø­mer fi k en ny chan­ce al­le­re­de man­dag aft en mod AaB, en rid­se i selv­til­li­den og sik­kert bæ­ven­de knæ, indtil han fi nder fod­fæ­ste igen, og så el­lers vi­de­re op ad høj­re­kan­ten. Eva Kjer Han­sen er ik­ke fod­bold­spil­ler og må væb­ne sig med no­get læn­ge­re tå­l­mo­dig­hed, in­den chan­cen by­der sig igen. Alt imens nye mi­ni­ster- cv’er og kar­ri­e­rer står for jour­na­li­stisk og So­Me- skud. I fol­ke­dy­bets kon­stan­te foragt for mi­ni­ster­pen­sio­ner kan man sag­tens fi nde den for­mil­den­de be­grun­del­se li­ge her. For sport og po­li­tik er jo ik­ke det sam­me, selv­om man i li­ve- repor­te­rens iver og lingo kan få for­nem­mel­sen...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.