Mads Chri­sten­sen: Pa­te­tisk sk

BT - - NYHEDER -

SKÆGMODE Ef­ter nog­le år, hvor de fle­ste mænd var en­ten glat­b­ar­be­re­de el­ler hav­de me­get spar­somt skæg, blev det plud­se­lig me­get mor­der­ne med et or­dent­ligt fuldskæg. Men glem alt om vildt­vok­sen­de hip­pie­hår – fuldskæg er i dag en del af et nø­je gen­nemtænkt look, vur­de­rer mo­de­man­den Mads Chri­sten­sen, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om god stil.

» Langt de fle­ste mænd jeg ser med fuldskæg, er velklæd­te og velsoig­ne­re­de. De la­der ik­ke ba­re stå til, som de­res fædre må­ske gjor­de, « for­tæl­ler han om ti­dens sto­re trend, som han dog ik­ke selv er sær­lig be­gej­stret for.

» Jeg ved godt, at folk kal­der det hip­ster, men jeg kal­der det pa­te­tisk. De lig­ner må­ske ca­na­di­ske sko­v­hug­ge­re, men de bru­ger ti­me­vis i fit­nes­scen­tret og på at stå for­an spej­let om mor­ge­nen.

Det er mænd, der er vok­set op med stær­ke kvin­der og ik­ke hvi­ler i de­res egen ma­skuli­ni­tet, og så er det her fuldskæg et slags pla­ster på sår­et, « ly­der det fra Chri­sten­sen, der po­in­te­r­er, at han har bar­be­ret sig hver ene­ste dag i sit vok­sen­liv – og­så om søn­da­gen.

Er du en af dem, der er be­gej­stre­de for ’ hu­le­mands- loo­k­et’, er det om at ny­de det, mens du kan. Det lak­ker nem­lig mod en­den, me­ner mo­de­man­den. » Om tre år ser du ik­ke et ene­ste fuldskæg. « Om tre år ser du ik­ke et ene­ste fuldskæg – det er en helt na­tur­lig modre­ak­tion

1970er­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.