Fuldskæg er fyldt med bak­te­ri­er

BT - - NYHEDER -

SKÆGPLEJE Hip­ster el­ler ej. Dit fuldskæg har brug for ple­je. Sær­ligt vig­tigt er det, at du hu­sker at be­hand­le og va­ske det or­dent­ligt. Uden­land­ske un­der­sø­gel­ser har tid­li­ge­re vist, at mænds skæg kan ha­ve en høj kon­cen­tra­tion af bak­te­ri­er. I nog­le til­fæl­de fin­der man så­gar bak­te­ri­er, man nor­malt kun fin­der i toilet­kum­men.

Så slemt be­hø­ver det hel­dig­vis ik­ke stå til for dan­ske mænd.

Spør­ger man Ste­ve Lo­e­hrs, som bedst er kendt som Phil­ly the Bar­ber hos bar­be­ren Carl’s Bar­ber Shop i Kø­ben­havn, kom­mer det me­get an på, hvor hy­giej­nisk man selv er.

» Hvis du går i bad hver el­ler hver an­den dag, som man bør gø­re, og du og­så va­sker dit an­sigt og skæg, så bør du væ­re sik­ret mod at gå rundt med bak­te­ri­er i dit skæg til dag­lig.

Det kom­mer me­get an på den per­son­li­ge ple­je hos den en­kel­te. Hvis ik­ke du ek­sem­pel­vis va­sker hæn­der ef­ter et toilet­be­søg og her­ef­ter rø­rer dig i an­sig­tet, så er det li­ge me­get, om du har skæg el­ler ej. Så vil bak­te­ri­er­ne al­li­ge­vel bli­ve over­ført til dit an­sigt , « si­ger Ste­ve Lo­e­hrs.

Hos bar­bers­hop­pen ser man og­så man­ge for­skel­li­ge ty­per skæg, og of­te ly­der rå­det til mænd med et stør­re fuldskæg at væ­re me­re om­hyg­ge­lig med at va­ske sig. Vask hver el­ler hve­ran­den dag » Har man et stør­re skæg, er der og­så en stør­re ri­si­ko for, at fle­re bak­te­ri­er kan gem­me sig. Så det kræ­ver et stør­re ar­bej­de at få va­sket skæg­get igen­nem og til bunds.

Ar­bej­der du og­så i et me­get be­skidt er­hverv, bør du i hvert fald va- Da skæg of­te er så tæt om­kring hu­den, kan man og­så ri­si­ke­re, at det be­gyn­der at lug­te, når der sæt­ter sig madre­ster ske dit skæg hver dag, men nor­malt går det og­så fint med at va­ske skæg­get hver an­den dag, « si­ger chef­b­ar­be­ren.

Ved fri­sør­ud­dan­nel­sen på Aar­hus Tech be­skæf­ti­ger man sig ik­ke kun med hår, men og­så med skæg.

Fag­læ­rer Dort­he Klø­ve for­tæl­ler, at en dår­lig skæg­hy­giej­ne kan væ­re med til at ska­be en sær­lig ube­ha­ge­lig ge­ne.

» Da skæg of­te er så tæt om­kring hu­den, kan man og­så ri­si­ke­re, at det be­gyn­der at lug­te, når der sæt­ter sig madre­ster.

Der­for er det vig­tigt, at du får det be­hand­let rig­tigt - ek­sem­pel­vis med oli­er og i nog­le til­fæl­de og­så med cre­mer ef­ter vask.

Man kan og­så va­ske skæg­get med no­get sæ­be, der er be­reg­net til det, og som og­så har no­get god duft, « si­ger Dort­he Klø­ve.

Ste­ve Lo­e­hrs me­ner ik­ke, at det er nød­ven­digt at ty til spe­ci­al­sæ­ber til skæg. Det job kla­rer al­min­de­lig sham­poo glim­ren­de.

Til gen­gæld er de to eks­per­ter eni­ge om, at man bør be­nyt­te sig af en skæ­go­lie for bå­de at blød­gø­re og gi­ve skæg­get me­re glans. Det­te råd er dog til de for­fæn­ge­li­ge, da det in­gen ef­fekt har i for­hold til at hol­de sit skæg rent for bak­te­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.