Keld Heick: ’ Man fø­ler sig over­vå­get he­le ti­den’

BT - - NYHEDER -

NON­STOP » Hvis Hil­da og jeg vir­ke­lig hav­de tænkt igen­nem, hvad pro­gram­met in­de­bar, så hav­de vi nok sagt nej. « Så­dan si­ger Keld Heick eft er de før­ste af­snit i TV2 Char­lies nye se­rie ’ Showbiz Fa­mi­li­er’ er rul­let over skær­men. Her føl­ger et ka­me­ra­hold de sce­ne­van­te Heick’er, Lis­bet Da­hl og Jens Wer­ner tæt for at vi­se li­vet bag sce­nen.

Men selv om Keld og Hil­da er me­re end vant til at væ­re på, og har væ­ret på skær­men med alt fra me­lo­di­grand­prix til eg­ne shows og kon­cer­ter, så kom det al­li­ge­vel bag på Keld, hvor hårdt det var at væ­re på non­stop for rul­len­de ka­me­ra­er.

» Man fø­ler sig over­vå­get he­le ti­den. Selv om alt skal væ­re na­tur­ligt og af­slap­pet, så er man al­li­ge­vel ik­ke helt sig selv, og der er uvil­kår­ligt ting, man ik­ke si­ger og gør, for­di det ik­ke skal gå i mi­kro­fo­nen el­ler op­ta­ges af ka­me­ra­et, « for­tæl­ler Keld Heick til Ritzau Fo­kus.

Par­ret har ik­ke fryg­tet at en­de som re­a­li­ty- del­ta­ge­re i klip­nin­gen, men Keld in­drøm­mer, at der al­li­ge­vel er nog­le ten­den­ser og dis­kus­sio­ner, man læg­ger låg på, så læn­ge ka­me­ra­er­ne rul­ler.

Sam­ti­dig var det hårdt, at op­ta­gel­ser­ne kræ­ve­de mu­si­ke­rens op­mærk­som­hed på tids­punk­ter, hvor han nor­malt har brug for at fo­ku­se­re, for­tæl­ler han.

» Der, hvor det er hår­dest, er, når du står 20 se­kun­der før en op­træ­den og er dybt kon­cen­tre­ret, og der så li­ge kom­mer et ka­me­ra med lys og mi­kro­fon ind fra si­den og spør­ger ’ Hvor­dan har du det li­ge nu?’, « for­kla­rer Keld Heick.

Al­li­ge­vel er den drev­ne san­ger og mu­si­ker glad for re­sul­ta­tet, som gi­ver et sjæl­dent ind­blik i show­bizli­vet hos ham og fru Hil­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.